www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Fragment tytułu aktu prawnego (przynajmniej 2 znaki)
Oświatowe
Ustawy
Karta Nauczyciela
o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki
o systemie informacji oświatowej
o systemie oświaty
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty
o zmianie ustawy o systemie oświaty
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Prawo oświatowe
Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Rozporządzenia w sprawie
akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8
charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych
dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
egzaminów eksternistycznych
egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
liceum technicznego
minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO
nadzoru pedagogicznego
określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty
organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
organizacji roku szkolnego
organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
placówek doskonalenia nauczycieli
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
podstawy programowej kształcenia w zawodach
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Polskiej Klasyfikacji Edukacji
postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
praktycznej nauki zawodu
procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej
ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
ramowych statutów placówek publicznych
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego
realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"
realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
specjalistycznej jednostki nadzoru
sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych
sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole"
sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu
standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela
stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego
szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"
szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003
szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia
szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania
szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania
szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji
typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki
typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
utworzenia formacji obrony cywilnej
utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki
utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
wprowadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" oraz zakresu jego treści programowych
wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
wymagań wobec szkół i placówek
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
wypoczynku dzieci i młodzieży
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą
zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze
zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi
zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku
zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku
zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku
zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy
Pozostałe
DECYZJA w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach
DECYZJA w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
DECYZJA w sprawie powołania Komisji ds. nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
DECYZJA w sprawie statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
KOMUNIKAT w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, które zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy województw, według stanu na dzień 1 września 2003 r.
POROZUMIENIE między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Obrony Narodowej
POROZUMIENIE Ministra Edukacji Narodowej z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji państwowej z instancjami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
POROZUMIENIE pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne - Polska" w sprawie zasad współdziałania Stowarzyszenia z placówkami kształcenia specjalnego w realizacji zadań rewalidacyjnych
POROZUMIENIE w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
POROZUMIENIE w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
POROZUMIENIE w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących
POROZUMIENIE w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
POROZUMIENIE w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim
POROZUMIENIE w sprawie zasad współdziałania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursów na wybrane stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich, powołania komisji do przeprowadzenia tych konkursów oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I, powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
ZARZĄDZENIE w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
ZARZĄDZENIE w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
ZARZĄDZENIE w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
ZARZĄDZENIE w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji filii Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą przy Parafii Miłosierdzia Bożego
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji Uzupełniających Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych przy Zakładach Karnych i Areszcie Śledczym
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji Uzupełniających Techników dla Dorosłych przy Zakładach Karnych i Areszcie Śledczym
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji Zasadniczych Szkół Zawodowych dla Dorosłych przy Zakładach Karnych i Areszcie Śledczym
ZARZĄDZENIE w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie w Szwajcarii
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu w Dubaju przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania imion szkołom wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej z Edukacji za Granicą
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutów Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze oraz Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Remseck
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutów: Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Londynie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutu Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie imienia Janusza Korczaka
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie imienia Katarzyny Jagiellonki
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu imienia Marii Skłodowskiej-Curie
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium imienia Tadeusza Chciuka-Celta
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Grupy Sterującej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko wizytatora szkół średnich w Radzie Wizytatorów w systemie Szkół Europejskich oraz trybu pracy komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora ds. szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Bergen i Szkole Europejskiej w Alicante oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II) i regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań Wynikających z Pilotażu Programu Rządowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania przedstawicieli Strony polskiej wspólnej Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Europejskiej
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady Krajoznawstwa i Turystyki Szkolnej
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji zadań związanych z przejęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania prac w zakresie polityki spójności w obszarze systemu oświaty w nowym okresie programowania 2014-2020
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego "Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania o Holokauście
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Zakładzie Poprawczym w Świeciu w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Zakładzie Poprawczym w Świeciu
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Norymberdze w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Norymberdze
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Remsec w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remsec
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lille w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Lille
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Poprawczym w Świeciu w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zakładzie Poprawczym w Świeciu w Zasadniczą Szkołę Zawodową z Oddziałami Integracyjnymi w Zakładzie Poprawczym w Świeciu
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
ZARZĄDZENIE w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie
ZARZĄDZENIE w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli centrów kształcenia ustawicznego i szkół prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych
ZARZĄDZENIE w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych"
ZARZĄDZENIE w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
ZARZĄDZENIE w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
ZARZĄDZENIE w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
ZARZĄDZENIE w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
ZARZĄDZENIE w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
ZARZĄDZENIE w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
ZARZĄDZENIE w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań
ZARZĄDZENIE w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej ds. organizacji Kongresu Polskiej Edukacji
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jarosławiu
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Thira
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie z siedzibą w Zurychu
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Mons
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie z siedzibą w Limerick
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brunssum
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Strasburgu
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie z siedzibą w Ostii
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Norymberdze
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Remseck
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie z siedzibą w Bolonii
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
ZARZĄDZENIE w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach
ZARZĄDZENIE w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych i uczestniczenia w nauczaniu religii dzieciom i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego, przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, sanatoriach, prewentoriach i szpitalach
ZARZĄDZENIE w sprawie włączenia Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie oraz zmiany nazwy tego Zespołu
ZARZĄDZENIE w sprawie wyznaczenia Centrum Informatycznego Edukacji w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej
ZARZĄDZENIE w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
ZARZĄDZENIE w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych
ZARZĄDZENIE w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
ZARZĄDZENIE w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
ZARZĄDZENIE w sprawie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
ZARZĄDZENIE w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
ZARZĄDZENIE w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zmian Systemowych w Zakresie Finansowania Zadań Edukacyjnych
Inne
Ustawy
budżetowa na rok 2017
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks pracy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
o bibliotekach
o cudzoziemcach
o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
o dniach wolnych od pracy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
o dostępie do informacji publicznej
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
o emeryturach kapitałowych
o emeryturach pomostowych
o europejskich radach zakładowych
o europejskiej inicjatywie obywatelskiej
o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
o finansach publicznych
o fundacjach
o funduszu sołeckim
o gospodarce komunalnej
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
o informowaniu o cenach towarów i usług
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się
o języku polskim
o Karcie Dużej Rodziny
o Karcie Polaka
o kierujących pojazdami
o kontroli w administracji rządowej
o Krajowej Administracji Skarbowej
o Krajowym Rejestrze Karnym
o kuratorach sądowych
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
o Narodowym Planie Rozwoju
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
o ochronie baz danych
o ochronie danych osobowych
o ochronie informacji niejawnych
o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
o ochronie zdrowia psychicznego
o ochronie Znaku Polski Walczącej
o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
o opłacie skarbowej
o orderach i odznaczeniach
o organizacjach pracodawców
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
o osobach starszych
o Państwowej Inspekcji Pracy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
o partnerstwie publiczno-prywatnym
o petycjach
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
o podatku dochodowym od osób fizycznych
o podatku od sprzedaży detalicznej
o podatku od towarów i usług
o podatku od wydobycia niektórych kopalin
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
o pomocy społecznej
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
o postępowaniu w sprawach nieletnich
o pracowniczych programach emerytalnych
o pracownikach samorządowych
o praktykach absolwenckich
o prawach konsumenta
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
o przeciwdziałaniu narkomanii
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych
o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców
o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne
o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
o rachunkowości
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
o rencie socjalnej
o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
o rzeczach znalezionych
o Rzeczniku Praw Dziecka
o Rzeczniku Praw Obywatelskich
o rzemiośle
o samorządowych kolegiach odwoławczych
o samorządzie gminnym
o samorządzie powiatowym
o samorządzie województwa
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o służbie cywilnej
o służbie medycyny pracy
o specjalnym podatku węglowodorowym
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
o spółdzielniach socjalnych
o społecznej inspekcji pracy
o sporcie
o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
o świadczeniach przedemerytalnych
o świadczeniach rodzinnych
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o systemie ubezpieczeń społecznych
o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
o Trybunale Konstytucyjnym
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
o usługach płatniczych
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa
o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
o współpracy rozwojowej
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
o zasadach zarządzania mieniem państwowym
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
o zatrudnieniu socjalnym
o zawodzie fizjoterapeuty
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
o zdrowiu publicznym
o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy
o zmianie ustawy - Kodeks pracy
o zmianie ustawy - Kodeks pracy
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo budowlane
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
o zmianie ustawy o fundacjach
o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej
o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
o zmianie ustawy o pomocy społecznej
o zmianie ustawy o pomocy społecznej
o zmianie ustawy o pomocy społecznej
o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o rachunkowości
o zmianie ustawy o rachunkowości
o zmianie ustawy o rachunkowości
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
o zwalczaniu dopingu w sporcie
o związkach zawodowych
o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Ordynacja podatkowa
Prawo budowlane
Prawo o stowarzyszeniach
Prawo o zgromadzeniach
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo zamówień publicznych
Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy
Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości
Rozporządzenia w sprawie
"Zasad techniki prawodawczej"
audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
badań na zawartość alkoholu w organizmie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk
bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
Biuletynu Informacji Publicznej
Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
chorób zawodowych
deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług
dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika
dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu
dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015
dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców
dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
domów pomocy społecznej
dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich
działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela
egzaminów z języka polskiego jako obcego
ewidencji klubów sportowych
formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
gotowości obronnej państwa
informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
informacji podatkowych
informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
instytucjonalnej pieczy zastępczej
izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kas rejestrujących
katalogu odpadów
klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Klasyfikacji Środków Trwałych
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
kolegiów pracowników służb społecznych
konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
krajowej infrastruktury zaufania
Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej
maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe
miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia
mieszkań chronionych
minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej
nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
nadania uprawnień organów podatkowych
nadawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych"
nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
nadzoru nad nieletnim
nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
narodowego zasobu bibliotecznego
nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego
nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku
nazwy, wstążki, okuć oraz wzoru rysunkowego Gwiazdy Załóg Lotniczych
nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie
niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych
Nomenklatury Scalonej
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego
określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego
określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa
określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób
określenia szczegółowych informacji przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne w zleceniu płatniczym oraz formatu zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicznego
określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego
określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego
określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym
określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy
określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu
określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania
określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych
określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
określenia wzoru rocznej deklaracji rozliczeniowej za rok 1999 i zasad jej sporządzania
określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej
określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej
opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń
opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego
opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej
organizacji i trybu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia
organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
organizowania prac społecznie użytecznych
organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
orzekania o niezdolności do pracy
ośrodków kuratorskich
Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
planu działalności i sprawozdania z jego wykonania
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
postępowania wierzycieli należności pieniężnych
potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu
powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania
powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy
praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów
procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
profilaktycznych posiłków i napojów
profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
programów specjalnych
progu interwencji socjalnej
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
przedłużenia terminu do przesłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy albo pośredniemu odbiorcy
przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej
przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje
przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
przeprowadzania konkursu oraz przeznaczania i rozliczania środków finansowych na informatyzację
przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
przygotowania zawodowego dorosłych
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu
przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
przyznawania renty socjalnej
przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
rad rynku pracy
Rady Działalności Pożytku Publicznego
Rady Pomocy Społecznej
Rady Zatrudnienia Socjalnego
ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011
refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
rejestrów Kart Polaka
Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie
rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy
rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej
rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony
rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione
rodzinnego wywiadu środowiskowego
rodzinnych domów pomocy
rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne
służby bezpieczeństwa i higieny pracy
służby medycyny pracy
specjalistycznych usług opiekuńczych
specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)
sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
sposobu i trybu przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych
sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej
sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych
sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią
sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu
sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników
sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych
sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych
sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń
sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej
sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji
sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych
sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych
sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
sprawozdawczości budżetowej
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych
środowiskowych domów samopomocy
standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
statystycznej karty wypadku przy pracy
stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania
stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
superwizji pracy socjalnej
świadectwa pracy
systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej
szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich
szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich
szczegółowego trybu działań pracowników ochrony
szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich
szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie
szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej
szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób
szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy
szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne
szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich
szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie
szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka
szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego
szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty
szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
szkoleń na asystenta rodziny
szkoleń w ratownictwie wodnym
szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka
szkolenia obronnego
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej oraz sztandaru izb administracji skarbowej
tablic i pieczęci urzędowych
terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim
trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów
trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej
trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu
trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka
trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego
trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości
trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych
trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
trybu przygotowania informacji o sytuacji osób starszych
trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach
trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym
trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia
trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy
trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
udzielania pomocy cudzoziemcom
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami
upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych
uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego
utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców
uzyskiwania karty rowerowej
warsztatów terapii zajęciowej
warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych
wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania
wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
wykazu robót budowlanych
wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych
wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3%
wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym
wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich
wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone
wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych
wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli
wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych
wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych
wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych
wykorzystania w 2013 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych
wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych
wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
wynagradzania pracowników samorządowych
wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy
wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012
wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014
wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014
wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015
wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015
wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014
wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich
wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia
wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017
wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów
wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Cyfryzacji
wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym
wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych
wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.
wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
wystawiania faktur
wyznaczenia centralnego biura łącznikowego
wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia
wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku
wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie
wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu
wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych
wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności
wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług
wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot
wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
wzorów poświadczeń bezpieczeństwa
wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia
wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia
wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa
wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"
wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej
wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej
wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej
wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym
wzoru kontraktu socjalnego
wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy
wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu
wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka
wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek
wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek
wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny
wzoru zarządzenia zabezpieczenia
wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego
wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zadań służby medycyny pracy
zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin
zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych
zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek
zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego
zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków
zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego
zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji
zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności
zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w "Loterii Paragonowej 2 edycja"
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej
zapłaty opłaty skarbowej
zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zmieniające niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent
zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
znaku graficznego Krajowej Administracji Skarbowej
zniesienia niektórych pełnomocników Rządu
zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach
zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych
zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych
zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych
zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym
zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Prawo Unii Europejskiej
DYREKTYWA w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
EMPFEHLUNG zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
RECOMMENDATION on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
ZALECENIE w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
Pozostałe
EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.
KOMUNIKAT o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
KOMUNIKAT o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
KOMUNIKAT o ustanowieniu programu pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"
KOMUNIKAT o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
KOMUNIKAT w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
KOMUNIKAT w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w czwartym kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych
KOMUNIKAT w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
KOMUNIKAT w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego
KOMUNIKAT w sprawie kwoty zasiłku porodowego
KOMUNIKAT w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013
KOMUNIKAT w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014
KOMUNIKAT w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015
KOMUNIKAT w sprawie pierwszego wskaźnika waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie przeciętego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 1998 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1998 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. w stosunku do 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie skorygowanej o kwotę jednorazowej wypłaty przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r. oraz skorygowanego wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1998 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
KOMUNIKAT w sprawie Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOMUNIKAT w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czerwcu 2004 r. w stosunku do grudnia 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1998 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2005 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2006 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2007 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1998 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 1998 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 1999 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.
KOMUNIKAT w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2002 r.
KOMUNIKAT w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013
KOMUNIKAT w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014
KOMUNIKAT w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015
KOMUNIKAT w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2010-2013
KOMUNIKAT w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014
KOMUNIKAT w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2012-2015
KOMUNIKAT w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2013-2016
KOMUNIKAT w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne,środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne,środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r.
KOMUNIKAT w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
KOMUNIKAT w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
KOMUNIKAT w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
KOMUNIKAT w sprawie zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej
KONKORDAT między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską
KONWENCJA Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
KONWENCJA o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r.
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
KONWENCJA O STATUCIE SZKÓŁ EUROPEJSKICH, sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
OBWIESZCZENIE o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw
OBWIESZCZENIE o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw
OBWIESZCZENIE o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw
OBWIESZCZENIE o utracie mocy obowiązującej ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim w art. 47 pkt 3 i art. 67 pkt 2 uchyla art. 691 Kodeksu cywilnego oraz art. 9 ust. 2 i 3 Prawa lokalowego
OBWIESZCZENIE w sprawia wykazu jednostek, którym udzielono w 2005 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie"
OBWIESZCZENIE w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
OBWIESZCZENIE w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
OBWIESZCZENIE w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
OBWIESZCZENIE w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
OBWIESZCZENIE w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017
OBWIESZCZENIE w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
OBWIESZCZENIE w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
OBWIESZCZENIE w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
OBWIESZCZENIE w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
OBWIESZCZENIE w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
OBWIESZCZENIE w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników po przeliczeniu
OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
OBWIESZCZENIE w sprawie podwyższonego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2001 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2005 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2006 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2007 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2004 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2005 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2006 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2005 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2006 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2007 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2003 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2004 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2006 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2007 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I-IV kwartał 2007 r. i za I-III kwartał 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2009 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2010 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2011 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2012 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2014 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2015 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2006 rok
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2007 rok
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2008 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r
OBWIESZCZENIE w sprawie wskaźników waloryzacji składek za lata 2000-2005
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2009 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2010 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie"
OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2017
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości odsetek ustawowych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
OBWIESZCZENIE w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
OŚWIADCZENIE w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.
OŚWIADCZENIE w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku
POPRAWKA do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.
REZOLUCJA w sprawie przygotowania i wprowadzenia w życie Narodowego Programu Wspierania Rodziny
STANOWISKO w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych
UCHWAŁA "Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu"
UCHWAŁA Karta Praw Osób z Autyzmem
UCHWAŁA o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
UCHWAŁA o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
UCHWAŁA w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
UCHWAŁA w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
UCHWAŁA w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
Uchwała w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku
UCHWAŁA w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy
UCHWAŁA w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej
UCHWAŁA w sprawie Polsko-Amerykańskiego Parlamentarnego Programu Wymiany Młodzieży
UCHWAŁA w sprawie poszanowania Krzyża
UCHWAŁA w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
UCHWAŁA w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Sportu do roku 2020"
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji"
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej"
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2013
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011
UCHWAŁA w sprawie sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie
UCHWAŁA w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"
UCHWAŁA w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca dniem bez alkoholu
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
UCHWAŁA w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
UCHWAŁA w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
UCHWAŁA w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym
UCHWAŁA w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy
UCHWAŁA w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych
UCHWAŁA w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu
ZARZĄDZENIE o utworzeniu Schroniska dla Nieletnich w Mrozach
ZARZĄDZENIE o utworzeniu Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie
ZARZĄDZENIE o utworzeniu Zakładu Poprawczego w Mrozach
ZARZĄDZENIE o zniesieniu Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie
ZARZĄDZENIE o zniesieniu Zakładu Poprawczego w Mrozach
ZARZĄDZENIE w sprawie Komitetu Rozwoju
ZARZĄDZENIE w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
ZARZĄDZENIE w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych
ZARZĄDZENIE w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
ZARZĄDZENIE w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
ZARZĄDZENIE w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.
ZARZĄDZENIE w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"
ZARZĄDZENIE w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
ZARZĄDZENIE w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
ZARZĄDZENIE w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie
ZARZĄDZENIE w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji
ZARZĄDZENIE w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze" w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 pod nazwą "Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych" finansowego w ramach Działania 2.16 pod nazwą "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach jego Osi II pod nazwą "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-007/16 finansowanego w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach jego Osi II pod nazwą "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej - oświata i wychowanie
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
ZARZĄDZENIE w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego organizowanego w ramach szkolenia obronnego
ZARZĄDZENIE w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w ramach szkolenia obronnego
ZARZĄDZENIE w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych
ZARZĄDZENIE w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
ZARZĄDZENIE w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania
ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne
ZARZĄDZENIE w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
ZARZĄDZENIE w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15
ZARZĄDZENIE w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
ZARZĄDZENIE w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
ZARZĄDZENIE w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
ZARZĄDZENIE w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
ZARZĄDZENIE w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin
ZARZĄDZENIE w sprawie Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi
ZARZĄDZENIE w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
ZARZĄDZENIE w sprawie Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania
ZARZĄDZENIE w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji
ZARZĄDZENIE w sprawie zniesienia Schroniska dla Nieletnich w Łańcucie, Schroniska dla Nieletnich w Pobiedziskach oraz Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie
ZARZĄDZENIE w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
Pozostałe dokumenty
Orzecznictwo
Sądu Najwyższego
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 96/06
Wyrok z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt K 23/07
Wyrok z dnia 1 września 2006 r. sygn. akt SK 14/05
Wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt K 33/06
Wyrok z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt P 10/11
Wyrok z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt SK 50/13
Wyrok z dnia 10 marca 2009 r. sygn. akt P 80/08
Wyrok z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt P 38/12
Wyrok z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02
Wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06
Wyrok z dnia 11 kwietnia 2000 r. sygn. akt K.15/98
Wyrok z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 57/04
Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt SK 16/12
Wyrok z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03
Wyrok z dnia 11 marca 2008 r. sygn. akt SK 58/06
Wyrok z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt K 16/10
Wyrok z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09
Wyrok z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt K 24/15
Wyrok z dnia 11 września 2007 r. sygn. akt P 11/07
Wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt K 50/05
Wyrok z dnia 12 grudnia 2011 r. sygn. akt P 1/11
Wyrok z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt K 1/12
Wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt K 5/13
Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08
Wyrok z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10
Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt K 26/09
Wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. akt P 24/10
Wyrok z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14
Wyrok z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt SK 82/06
Wyrok z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04
Wyrok z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13
Wyrok z dnia 12 stycznia 1999 r. sygn. akt P. 2/98
Wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 10/09
Wyrok z dnia 13 czerwca 2006 r. sygn. akt K 11/05
Wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt K 17/11
Wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt P 35/12
Wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 37/06
Wyrok z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09
Wyrok z dnia 13 lipca 2004 r. sygn. akt K 20/03
Wyrok z dnia 13 listopada 2007 r. sygn. akt P 42/06
Wyrok z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt K 2/12
Wyrok z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12
Wyrok z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt P 50/07
Wyrok z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13
Wyrok z dnia 13 marca 2007 r. sygn. akt K 8/07
Wyrok z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07
Wyrok z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03
Wyrok z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt K 53/05
Wyrok z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 61/03
Wyrok z dnia 14 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 34/02
Wyrok z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt SK 16/05
Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 20/10
Wyrok z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 25/11
Wyrok z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt P 57/07
Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. sygn. akt P 105/08
Wyrok z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07
Wyrok z dnia 15 lipca 2013 r. sygn. akt K 7/12
Wyrok z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09
Wyrok z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04
Wyrok z dnia 15 marca 2005 r. sygn. akt K 9/04
Wyrok z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08
Wyrok z dnia 15 stycznia 2007 r. sygn. akt P 19/06
Wyrok z dnia 16 lipca 2007 r. sygn. akt SK 61/06
Wyrok z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt K 36/08
Wyrok z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt K 13/10
Wyrok z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt K 2/10
Wyrok z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. akt P 86/08
Wyrok z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt P 16/09
Wyrok z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt K. 35/98
Wyrok z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09
Wyrok z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17
Wyrok z dnia 16 października 2007 r. sygn. akt SK 63/06
Wyrok z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn. akt U 5/06
Wyrok z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt SK 76/06
Wyrok z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt P 6/12
Wyrok z dnia 17 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 20/05
Wyrok z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 16/06
Wyrok z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 19/04
Wyrok z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11
Wyrok z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06
Wyrok z dnia 17 listopada 2015 r. sygn. akt K 5/15
Wyrok z dnia 17 lutego 2015 r. sygn. akt K 15/13
Wyrok z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt SK. 5/99
Wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07
Wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 33/11
Wyrok z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07
Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09
Wyrok z dnia 18 listopada 2008 r. sygn. akt P 47/07
Wyrok z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09
Wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt K 23/12
Wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11
Wyrok z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05
Wyrok z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
Wyrok z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt K 27/05
Wyrok z dnia 18 września 2006 r. sygn. akt SK 15/05
Wyrok z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12
Wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07
Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12
Wyrok z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 41/09
Wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt P 41/11
Wyrok z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt K 11/06
Wyrok z dnia 19 maja 1998 r. sygn. akt U. 5/97
Wyrok z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt K 35/09
Wyrok z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt P 10/10
Wyrok z dnia 19 września 2006 r. sygn. akt K 7/05
Wyrok z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13
Wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt P 48/07
Wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07
Wyrok z dnia 2 lipca 2012 r. sygn. akt P 35/10
Wyrok z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11
Wyrok z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt U 1/12
Wyrok z dnia 20 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 68/03
Wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. sygn. akt P 37/06
Wyrok z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11
Wyrok z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. akt K 40/05
Wyrok z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K. 41/02
Wyrok z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt SK 9/07
Wyrok z dnia 20 marca 2007 r. sygn. akt K 35/05
Wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07
Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r. sygn. akt P 26/10
Wyrok z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08
Wyrok z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt SK 21/08
Wyrok z dnia 21 marca 2005 r. sygn. akt SK 24/04
Wyrok z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05
Wyrok z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt SK 51/04
Wyrok z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13
Wyrok z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12
Wyrok z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12
Wyrok z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08
Wyrok z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 29/13
Wyrok z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt P 41/07
Wyrok z dnia 22 listopada 2005 r. sygn. akt SK 8/05
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt K 13/15
Wyrok z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SK 2/16
Wyrok z dnia 22 maja 2002 r. sygn. akt K. 6/02
Wyrok z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt P 46/11
Wyrok z dnia 22 marca 2017 r. sygn. akt P 121/15
Wyrok z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01
Wyrok z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt P 46/09
Wyrok z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt SK 3/08
Wyrok z dnia 23 czerwca 1999 r. sygn. akt. K. 30/98
Wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14
Wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07
Wyrok z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt K 12/12
Wyrok z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt P 15/03
Wyrok z dnia 23 lutego 2017 r. Sygn. akt K 2/15
Wyrok z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 10/07
Wyrok z dnia 23 października 2007 r. sygn. akt P 28/07
Wyrok z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt U 1/10
Wyrok z dnia 23 września 2003 r. sygn. akt K 20/02
Wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 16/06
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 49/05
Wyrok z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 56/12
Wyrok z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt Kp 1/13
Wyrok z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt SK 53/13
Wyrok z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt SK 36/07
Wyrok z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt K 5/05
Wyrok z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt P 12/10
Wyrok z dnia 24 marca 2009 r. sygn. akt K 53/07
Wyrok z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt K 19/14
Wyrok z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt P 42/13
Wyrok z dnia 24 stycznia 2001 r. sygn. akt SK. 30/99
Wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 40/04
Wyrok z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12
Wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt P 11/12
Wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 34/15
Wyrok z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt P 56/11
Wyrok z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt K 27/09
Wyrok z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13
Wyrok z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98
Wyrok z dnia 25 maja 2016 r. sygn. akt Kp 2/15
Wyrok z dnia 25 października 2012 r. sygn. akt SK 27/12
Wyrok z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. akt K 25/04
Wyrok z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt K 49/12
Wyrok z dnia 25 września 2014 r. sygn. akt SK 4/12
Wyrok z dnia 26 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 50/02
Wyrok z dnia 26 listopada 2007 r. sygn. akt P 24/06
Wyrok z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt P 33/12
Wyrok z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt SK 32/07
Wyrok z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08
Wyrok z dnia 26 marca 2002 r. sygn. akt SK. 2/01
Wyrok z dnia 26 października 2010 r. sygn. akt K 58/07
Wyrok z dnia 27 listopada 1997 r. sygn. akt U. 11/97
Wyrok z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04
Wyrok z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 18/05
Wyrok z dnia 27 listopada 2007 r. sygn. akt SK 39/06
Wyrok z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K. 47/2001
Wyrok z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt SK 9/13
Wyrok z dnia 27 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 41/07
Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15
Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14
Wyrok z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02
Wyrok z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11
Wyrok z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99
Wyrok z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt K 40/04
Wyrok z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03
Wyrok z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09
Wyrok z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14
Wyrok z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13
Wyrok z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14
Wyrok z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt U 6/13
Wyrok z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15
Wyrok z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02
Wyrok z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13
Wyrok z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06
Wyrok z dnia 29 maja 2007 r. sygn. akt P 20/06
Wyrok z dnia 29 maja 2007 r. sygn. akt P 8/06
Wyrok z dnia 29 maja 2012 r. sygn. akt SK 17/09
Wyrok z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt K 27/08
Wyrok z dnia 3 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 13/02
Wyrok z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 45/06
Wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 46/05
Wyrok z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 12/11
Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09
Wyrok z dnia 3 października 2006 r. sygn. akt K 30/05
Wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt P 45/08
Wyrok z dnia 30 maja 2005 r. sygn. akt P 7/04
Wyrok z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02
Wyrok z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05
Wyrok z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 28/06
Wyrok z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt P 36/06
Wyrok z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 8/12
Wyrok z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt K 41/12
Wyrok z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08
Wyrok z dnia 31 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 4/99
Wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt K 14/11
Wyrok z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. akt SK 49/12
Wyrok z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000
Wyrok z dnia 4 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 7/03
Wyrok z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt P 7/10
Wyrok z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07
Wyrok z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt SK 55/13
Wyrok z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. akt K 1/14
Wyrok z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt K 40/02
Wyrok z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt K 8/03
Wyrok z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11
Wyrok z dnia 4 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 18/99
Wyrok z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt P 19/07
Wyrok z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt P 43/06
Wyrok z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99
Wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13
Wyrok z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09
Wyrok z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09
Wyrok z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15
Wyrok z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt P 64/07
Wyrok z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt K 16/08
Wyrok z dnia 5 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 27/98
Wyrok z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt P 18/04
Wyrok z dnia 5 września 2007 r. sygn. akt P 21/06
Wyrok z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11
Wyrok z dnia 6 listopada 2007 r. sygn. akt U 8/05
Wyrok z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P 25/06
Wyrok z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt K 18/05
Wyrok z dnia 6 marca 2007 r. sygn. akt P 45/06
Wyrok z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14
Wyrok z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98
Wyrok z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02
Wyrok z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05
Wyrok z dnia 7 listopada 2007 r. sygn. akt K 18/06
Wyrok z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03
Wyrok z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12
Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt K 14/03
Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 37/09
Wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt K 37/13
Wyrok z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt SK 34/08
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 37/06
Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08
Wyrok z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13
Wyrok z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt P 33/13
Wyrok z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001
Wyrok z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00
Wyrok z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07
Wyrok z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12
Wyrok z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12
Wyrok z dnia 8 września 2005 r. sygn. akt P 17/04
Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07
Wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt K 35/15
Wyrok z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13
Wyrok z dnia 9 lipca 2012 r. sygn. akt P 59/11
Wyrok z dnia 9 listopada 1999 r. sygn. akt K. 28/98
Wyrok z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08
Wyrok z dnia 9 maja 2005 r. sygn. akt SK 14/04
Wyrok z dnia 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15
Wyrok z dnia 9 października 2012 r. sygn. akt P 27/11
Teksty autorskie
Pytania i odpowiedzi
Zmiany w Prawie Optivum
Wzory dokumentów
Stanowiska
STANOWISKA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
STANOWISKA URZĘDÓW INNYCH NIŻ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

W wykazie widoczne są tylko te akty prawne, które obowiązują w dniu określonym przez datę przeglądania. Oznacza to, że akty prawne już nieobowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące nie są widoczne. Aby je zobaczyć, należy zmienić datę przeglądania.