www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Opis menu głównego

Po lewej stronie ekranu umieszczone jest menu główne zawierające przyciski z podstawowymi funkcjami dostępnymi w serwisie. Są one pogrupowane w polach:

 • logowanie
 • data przeglądania
 • wyszukiwanie
 • informacje
 • inne

Aby skorzystać z wybranej funkcji znajdującej się w menu, kliknij jej przycisk. Aby wrócić do strony głównej, kliknij przycisk Co w prawie piszczy.

Opis funkcji dostępnych w menu głównym

Jedną z najważniejszych zalet serwisu Prawo Optivum jest możliwość przeglądania jednolitych tekstów dokumentów według wybranej daty przeglądania (nie musi to być aktualna data).

Funkcja data przeglądania w menu głównym zawiera trzy pozycje:

 • pole daty przeglądania
 • przycisk pokaż kalendarz
 • przycisk zaktualizowano

Zmiana daty przeglądania powoduje ujednolicenie tekstów wszystkich aktów prawnych w serwisie według stanu obowiązującego we wskazanym dniu.

Data umieszczona w polu data przeglądania służy do generowania przez serwis Prawo Optivum jednolitych tekstów aktów prawnych. Datę tę można zmieniać, nie może ona być jednak wcześniejsza niż 1 stycznia 2004 roku. Daje to możliwość docierania do stanu prawnego z różnych okresów. W polu daty przeglądania domyślnie wyświetlana jest aktualna data. Aby obejrzeć teksty aktów prawnych w wersji innej niż aktualna, kliknij przycisk pokaż kalendarz. Żądaną datę wybierz, wskazując kolejno: miesiąc, rok, dzień. Odpowiedni miesiąc wybierz z listy rozwijanej, która pokaże się po kliknięciu przycisku obok nazwy aktualnego miesiąca. Zmianę roku uzyskasz klikając przycisk znajdujący się po lewej stronie (jeśli chcesz cofnąć się do poprzednich lat) lub przycisk po prawej stronie aktualnego roku (jeśli chcesz przejść do kolejnych lat). Wybierz dzień wskazując odpowiednią liczbę w tabeli dni. Po jej kliknięciu program zaktualizuje datę wyświetlaną w polu data przeglądania. Datę można też zmieniać bezpośrednio w polu data przeglądania kasując odpowiednie cyfry, wpisując nowe i klikając przycisk OK. Zmiana daty przeglądania powoduje ujednolicenie tekstów wszystkich aktów prawnych w bazie według stanu obowiązującego we wskazanym dniu. PRZYPOMINAMY! Data przeglądania umożliwia cofnięcie się najdalej do 1 stycznia 2004 roku.

Ustawienie przyszłej daty przeglądania spowoduje uwzględnienie w tekstach aktów prawnych wszystkich zmian (z wygaśnięciem włącznie), które do tej pory zaczną obowiązywać, pod warunkiem że zmiany te zostały opublikowane do momentu ostatniej aktualizacji bazy. Aby powrócić do aktualnej daty, a co za tym idzie, do aktualnych tekstów aktów prawnych, kliknij przycisk dzisiaj.

Przycisk zaktualizowano zawiera:

 • datę ostatniej aktualizacji bazy aktów prawnych Prawo Optivum,
 • wykaz ostatnio wydanych dzienników urzędowych, uwzględnionych podczas aktualizacji bazy Prawo Optivum, zawierający również te pozycje, w których nie zostały zamieszczone nowe akty prawne dotyczące oświaty ani zmiany w istniejących aktach prawnych,
 • pole Data ostatniej wizyty, w którym wyświetlana jest data ostatniego logowania użytkownika do serwisu Prawo Optivum,
 • pole Zmiany w bazie aktów prawnych od, w którym można wpisać datę, począwszy od której pokazane zostaną wykazy dodanych do bazy lub zmienionych aktów prawnych; domyślnie w polu Zmiany w bazie aktów prawnych od umieszczono datę ostatniego logowania użytkownika do serwisu; można ją zmieniać, pod warunkiem wybrania daty nie wcześniejszej niż 21.11.2005 r.;
  Kliknięcie przycisku szukaj powoduje wyświetlenie poniżej nagłówków list zawierających wykazy odpowiednich dokumentów; mogą to być:
  • Akty prawne dodane do bazy, tzn. dokumenty rozszerzające zakres serwisu Prawo Optivum, dodane do bazy po terminie umieszczonym w polu Zmiany w bazie aktów prawnych od,
  • Akty prawne historyczne (już nieobowiązujące) dodane do bazy, tzn. akty nieobowiązujące rozszerzające zakres serwisu Prawo Optivum, dodane do bazy po terminie umieszczonym w polu Zmiany w bazie aktów prawnych od,
  • Nowe wersje aktów prawnych, tzn. nowe akty prawne ogłoszone po terminie umieszczonym w polu Zmiany w bazie aktów prawnych od, zastępujące dokumenty już wcześniej uwzględnione w serwisie,
  • Nowe oficjalne teksty jednolite, tzn. akty prawne z powodu licznych zmian opublikowane na nowo w wersji jednolitej,
  • Akty prawne zaktualizowane, tzn. akty prawne, w których ogłoszono zmiany po terminie umieszczonym w polu Zmiany w bazie aktów prawnych od;

Obok każdego tytułu nagłówka znajduje się umieszczona w nawiasie informacja o liczbie dokumentów uwzględnionych na danej liście.
Kliknięcie przycisku po prawej stronie danej listy powoduje jej rozwinięcie. Kliknięcie przycisku powoduje zwinięcie.
W przypadku, gdy jakaś lista jest pusta, jej nagłówek nie jest wyświetlany.

Serwis Prawo Optivum umożliwia użytkownikowi

wyszukiwanie aktów prawnych według:

 • rodzajów aktów prawnych oświatowych i innych - przycisk akty prawne w menu wyszukiwanie
 • zagadnień dotyczących problematyki oświatowej - przycisk zagadnienia w menu wyszukiwanie
 • miejsc opublikowania aktów prawnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministerstw) - przycisk miejsca opublikowania w menu wyszukiwanie
 • słów zawartych w nagłówkach (tytułach) aktów prawnych lub w ich treści - przycisk słowa w menu wyszukiwanie
 • kalendarza, w którym wskazane są terminy wydania, ogłoszenia lub wejścia w życie aktów prawnych bądź terminy, w których zostały wydane, ogłoszone lub weszły w życie zmiany w aktach prawnych - przycisk co w prawie piszczy w menu wyszukiwanie; funkcja ta jest dodatkowo wyposażona w możliwość śledzenia zmian tylko w aktach prawnych oświatowych, tylko w aktach prawnych wchodzących w życie, tylko w aktach prawnych, jakie zostały dodane do serwisu od dnia ostatniego logowania użytkownika; możliwy jest też wybór kombinacji tych opcji;

ponadto możliwe jest:

 • śledzenie historii zmian danego aktu prawnego; w tym celu w nagłówku dokumentu, w którym dokonywane były zmiany, umieszczono ramkę Daty wejścia w życie zmian; znajdują się w niej odwołania do wszystkich wersji danego aktu prawnego
 • przeglądanie jednolitych tekstów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w wybranym terminie
 • przeglądanie w każdym znowelizowanym dokumencie (dzięki specjalnemu systemowi porównywania) zakresu dokonanych w nim zmian wraz z datami ich wejścia w życie oraz numerami promulgatorów, w których te zmiany opublikowano
 • przeglądanie projektów aktów prawnych (przycisk projekty w menu głównym) oraz opinii rzeczoznawców na temat interpretacji przepisów (przycisk stanowiska w menu głównym).

Bez zalogowania dostępne są w całości następujące dokumenty: Karta Nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty.

Przeglądanie dokumentu

Treść wyszukanego dokumentu otwiera się w osobnym oknie. W górnej części okna wyświetlona jest:

 • informacja o wybranej opcji wyszukiwania dokumentu:
  • Wyszukano w indeksie aktów prawnych
  • Akt ze zmianami opublikowanymi w
  • Akt z nagłówkiem zawierającym słowa
  • Wyszukano akapity zawierające słowa
  • Wyszukano w zagadnieniach według pozycji
  • Akt ze zmianami wydanymi dnia
  • Akt ze zmianami ogłoszonymi dnia
  • Akt ze zmianami obowiązującymi od dnia
  • Akt wydany dnia
  • Akt ogłoszony dnia
  • Akt obowiązujący od dnia
 • data przeglądania
 • data ostatniej aktualizacji bazy

Data przeglądania w oknie dokumentu odnosi się do aktualnie wybranego dokumentu. Zmiana daty przeglądania w oknie dokumentu jest możliwa poprzez skasowanie poprzedniej daty i wpisanie nowej (z zachowaniem formatu dd-mm-rrrr). Po kliknięciu przycisku OK treść wyświetlanego dokumentu zostanie ujednolicona zgodnie z brzmieniem obowiązującym w wybranym przez użytkownika terminie. Jeśli w polu daty przeglądania pojawia się fioletowe tło oznacza to, że treść wyświetlanego dokumentu nie została jeszcze ujednolicona zgodnie z podaną datą. UWAGA! Zmiana daty przeglądania w oknie dokumentu nie ma wpływu na datę przeglądania pozostałej części bazy podaną w polu data przeglądania w menu głównym.

Po lewej stronie dokumentu umieszczony jest spis treści. Kliknięcie wybranej pozycji w spisie treści spowoduje jej wyświetlenie na ekranie, bez konieczności przeglądania dokumentu w całości. Przesuwanie po kolei treści dokumentu możliwe jest za pomocą pionowego paska przewijania. Można tu skorzystać z suwaka lub przycisków przewijania (ze strzałkami).

Kliknięcie nagłówka dokumentu powoduje wyświetlenie dokumentu w tym samym oknie, ale bez spisu treści.

Kliknięcie przycisku lub powoduje otwarcie okna, w którym można przeglądać zmiany w aktach prawnych i odpowiadające im daty.

Kliknięcie podkreślonego numeru i pozycji dziennika urzędowego w nagłówku dokumentu powoduje, że artykuły lub paragrafy zmienione we wskazanym dzienniku urzędowym zostaną w spisie treści wyróżnione szarym tłem.

Kliknięcie podkreślonego powołania innego dokumentu powoduje otwarcie tego dokumentu w osobnym oknie.

Kliknięcie podkreślonego powołania innego artykułu lub paragrafu tego samego dokumentu powoduje otwarcie w osobnym oknie odpowiedniego fragmentu.

Kliknięcie podkreślonego słowa (określenia) powoduje otwarcie w osobnym oknie fragmentu tego samego lub innego dokumentu, którego treść jest wyjaśnieniem podkreślenia. Może się zdarzyć, że odwołanie następuje do kilku dokumentów. Zostanie wtedy wyświetlona ich lista. Aby obejrzeć treść wybranego dokumentu, kliknij jego tytuł.

Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie w osobnym oknie notatki, uwagi lub innego przepisu dotyczącego danego artykułu lub paragrafu, znajdującego się na końcu tego samego dokumentu bądź w innym dokumencie. Jeśli do danego fragmentu odnoszą się dwie notatki, to znajdują się przy nim dwa przyciski .

Kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie w tym samym oknie wzoru dokumentu.

Przeglądanie zmian

Serwis Prawo Optivum oferuje użyteczny mechanizm pozwalający na prezentację jednolitych tekstów aktów prawnych z naniesionymi zmianami.

W treści dokumentów zmienione artykuły lub paragrafy są poprzedzone przyciskiem lub . Przycisk umieszczony przed artykułem lub paragrafem wskazuje, że dany artykuł lub paragraf posiada różne wersje czasowe (został zmieniony przez jeden lub więcej aktów prawnych). Przycisk wskazuje, że zmiany zostały wprowadzone przez aktualnie wybrany (za pomocą funkcji co w prawie piszczy lub miejsca opublikowania) akt zmieniający.

W oknie Zmiany w polu Daty wyszczególnione są okresy, w jakich przepis obowiązywał w danej postaci. Klikając w polu Daty odpowiednią datę można obejrzeć postać przepisu obowiązującą w wybranym terminie. (UWAGA! Jeśli obok pola daty, po jej wybraniu, nie pojawia się żaden tekst, oznacza to, że w danym okresie przepis nie istniał.)

Zaznaczenie w polu Opcje pola Porównaj z umożliwia oglądanie treści dokumentu obowiązującej w wybranym okresie wraz ze zmianami, jakie zostały dokonane w tym fragmencie w innym terminie (jeśli tych terminów jest kilka, można wybrać jeden z nich przez kliknięcie odpowiedniej daty na liście wyboru). Nowe treści wyświetlane są na zielono, treści usunięte są wyświetlane na czerwono i przekreślone.

W polu Dzienniki Ustaw (Monitory Polskie) wymienione są: rok ukazania się, numer i pozycja Dzienników Ustaw (Monitorów Polskich), w których zamieszczone są zmiany dokonane w danym artykule lub paragrafie. Zmiany te można przeglądać po kliknięciu pola zawierającego odpowiedni numer dziennika urzędowego. Nowe treści wyświetlane są na zielono, treści usunięte są wyświetlane na czerwono i przekreślone.

Kończenie pracy z serwisem Prawo Optivum

Aby prawidłowo zakończyć pracę, kliknij przycisk wyloguj. Prawidłowe zakończenie pracy jest konieczne, aby nie blokować dostępu do serwisu innym użytkownikom tej samej licencji.