www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Projekty aktów prawnych (stan na dzień 10 sierpnia 2017 r.)

Ustawy Rozporządzenia Inne

USTAWY

Ustawa
o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej:
założenia projektu ustawy;
projekt z dnia 17 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do konsultacji społecznych:
    • uzasadnienie ustawy;
    • Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy; udostępniono 23 grudnia 2016 r.; aktualizowano 18 lipca 2017 r.)

Ustawa
o finansowaniu zadań oświatowych
:
uzasadnienie ustawy;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt rządowy z dnia 30 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych; udostępniono 30 maja 2017 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 20 września 2016 r.; udostępniono 20 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
;
(projekt obywatelski z dnia 19 lipca 2016 r.; udostępniono 5 września 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 21 czerwca 2016 r.; udostępniono 30 czerwca 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt komisyjny z dnia 28 kwietnia 2015 r.; udostępniono 3 maja 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt poselski z dnia 28 stycznia 2016 r.; udostępniono 24 lutego 2016 r.)

Ustawa
o zmianie ustawy o systemie oświaty
;
(projekt obywatelski z dnia 26 listopada 2015 r.; udostępniono 26 listopada 2015 r.)


ROZPORZĄDZENIA

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej:
wykaz na dzień 21 lipca 2017 r.;
wykaz na dzień 5 lipca 2017 r.;
wykaz na dzień 26 czerwca 2017 r.;
wykaz na dzień 1 czerwca 2017 r.;
wykaz na dzień 8 maja 2017 r.;
wykaz na dzień 6 kwietnia 2017 r.;
wykaz na dzień 31 stycznia 2017 r.;
(aktualizowano 13 kwietnia 2017 r.)

Rządowy Proces Legislacyjny:
Minister Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 8 sierpnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 9 sierpnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 27 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 1 sierpnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 19 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 5 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 18 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 11 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 11 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie nadzoru pedagogicznego
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 11 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji roku szkolnego
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 30 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
załącznik nr 5 do rozporządzenia;
załącznik nr 6 do rozporządzenia;
załącznik nr 7 do rozporządzenia;
załącznik nr 8 do rozporządzenia;
załącznik nr 9 do rozporządzenia;
załącznik nr 10 do rozporządzenia;
załącznik nr 11 do rozporządzenia;
załącznik nr 12 do rozporządzenia;
załącznik nr 13 do rozporządzenia;
załącznik nr 14 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 30 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 29 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 lipca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 30 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
:
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
załącznik nr 2 do rozporządzenia;
załącznik nr 3 do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 30 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 29 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 30 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
:
załącznik do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 26 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 19 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach:
z dnia 20 kwietnia 2017 r.:
    • uzasadnienie rozporządzenia;
    • Ocena Skutków Regulacji;
    • raport z konsultacji;
z dnia 9 czerwca 2017 r.:
    • uzasadnienie rozporządzenia;
    • Ocena Skutków Regulacji;
(projekt w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 25 kwietnia 2017 r.; aktualizowano 14 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży:
projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.:
    • uzasadnienie rozporządzenia;
    • Ocena Skutków Regulacji;
    • raport z konsultacji;
projekt z dnia 8 czerwca 2017 r.:
    • uzasadnienie rozporządzenia;
    • Ocena Skutków Regulacji;
(projekt w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 kwietnia 2017 r.; aktualizowano 14 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.:
    • uzasadnienie rozporządzenia;
    • Ocena Skutków Regulacji;
    • raport z konsultacji;
projekt z dnia 13 czerwca 2017 r.:
    • uzasadnienie rozporządzenia;
    • Ocena Skutków Regulacji;
(projekt w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 14 kwietnia 2017 r.; aktualizowano 14 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
:
załączniki do rozporządzenia;
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 6 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 13 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 13 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 13 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 31 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 13 czerwca 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 29 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 29 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 23 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 10 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 maja 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 20 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki zawodu
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 19 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 19 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 3 kwietnia 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 12 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 27 marca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 3 kwietnia 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 8 lutego 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 9 lutego 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
:
uzasadnienie rozporządzenia;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 17 lipca 2015 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 6 sierpnia 2015 r.)


INNE

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych 2017 r.
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 11 lipca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 czerwca 2017 r.)

Uchwała Rady Ministrów
zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
:
uzasadnienie uchwały;
Ocena Skutków Regulacji;
(projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 27 czerwca 2017 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”
:
załącznik do uchwały;
(projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 13 czerwca 2017 r.)

Uchwała Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"
:
załącznik do uchwały;
uzasadnienie uchwały;
(projekt z dnia 30 maja 2017 r. w wersji skierowanej do uzgodnień i konsultacji publicznych;
udostępniono 2 czerwca 2017 r.)