www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Miejsca opublikowania

wyszukiwanie

Miejsce ogłoszenia
Rok
Numer
Pozycja

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
USTAWA z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 117, poz. 759)
USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 137, poz. 1304)
USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 281, poz. 2781)
USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 542)
USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 668 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979)
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 35 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265, z 2016 r. poz. 35 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 35 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. poz. 642)
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 811, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 357 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. poz. 1629)
USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1010 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362)
USTAWA z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
USTAWA z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1794, z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 152, poz. 1267, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 2004 r. Nr 257, poz. 2579)
USTAWA z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)
USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 668)
USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
(Dz. U. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60)
USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273)
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949)
USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. poz. 1639)
USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 949)
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 167, poz. 1400)
USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. Nr 208, poz. 1532)
USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475)
DEKRET z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki
(Dz. U. Nr 27, poz. 164, z 1946 r. Nr 54, poz. 305 i Nr 70, poz. 382, z 1948 r. Nr 23, poz. 154 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433, Nr 155, poz. 1289 i Nr 214, poz. 1807 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 225)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840, z 2006 r. Nr 100, poz. 694 i Nr 164, poz. 1154 oraz z 2007 r. Nr 10, poz. 70)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063, z 2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r. poz. 520)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 41, poz. 413 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 72 i Nr 115, poz. 1201)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych dla dorosłych
(Dz. U. Nr 47, poz. 296)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 1534)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 128, poz. 1419 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 431)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 218, poz. 1840 oraz z 2006 r. Nr 69, poz. 487 i Nr 164, poz. 1155)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 178, poz. 1097)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 673)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 959)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 2223)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz. U. poz. 1512)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 164, poz. 1154 oraz z 2007 r. Nr 10, poz. 70)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 58, poz. 475)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 156, poz. 1046)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 228, poz. 1491)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz. U. poz. 356)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 35, poz. 178)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 896)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 262)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. poz. 895)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. poz. 649)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 520)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 442)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251 i 1993)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
(Dz. U. poz. 703)
ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 1992 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych
(Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 32 i z 1993 r. Nr 10, poz. 38)
ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 4)
ZARZĄDZENIE Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 1993 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych
(Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 13)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
(Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537, z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 320)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
(Dz. U. Nr 58, poz. 504 i Nr 67, poz. 585, z 2006 r. Nr 31, poz. 217 i Nr 108, poz. 745, z 2007 r. Nr 140, poz. 987 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 412)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. poz. 384)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
(Dz. U. Nr 67, poz. 759)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
(Dz. U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
(Dz. U. Nr 235, poz. 1703)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324 oraz z 2013 r. poz. 560)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. poz. 560)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 23)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. poz. 1270)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. poz. 1658)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat
(Dz. U. Nr 169, poz. 1768)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat
(Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 3)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
(Dz. U. poz. 857)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz. U. poz. 1214)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
(Dz. U. poz. 1562)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz. U. poz. 1611)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245, z 2011 r. Nr 296, poz. 1754, z 2015 r. poz. 408 oraz z 2016 r. poz. 1335)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 79, poz. 844)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 186, poz. 1245)
ZARZĄDZENIE NR 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 32, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 7, poz. 30, z 1994 r. Nr 2, poz. 7, z 1995 r. Nr 4, poz. 12 oraz z 1997 r. Nr 3, poz. 13 i Nr 8, poz. 36)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 408)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych
(Dz. U. Nr 220, poz. 1853)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 263)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz. U. poz. 1627)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753, z 2014 r. poz. 478 oraz z 2017 r. poz. 1147)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
(Dz. U. Nr 116, poz. 1092)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
(Dz. U. Nr 46, poz. 438 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1343)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej
(Dz. U. poz. 1625)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego
(Dz. U. Nr 132, poz. 1226)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
(Dz. U. Nr 223, poz. 1869 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1492)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej
(Dz. U. Nr 89, poz. 825)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
(Dz. U. Nr 52, poz. 466)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 września 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo-wychowawczych
(Dz. U. Nr 95, poz. 434, z 1996 r. Nr 44, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 473)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
(Dz. U. Nr 89, poz. 824)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
(Dz. U. poz. 369)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
(Dz. U. poz. 1451)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 21)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. poz. 1942)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz. U. poz. 586)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. poz. 610)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie
(Dz. U. Nr 118, poz. 1259, z 2002 r. Nr 46, poz. 434 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 412)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
(Dz. U. Nr 6, poz. 36 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 86)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1273)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
(Dz. U. poz. 188 oraz z 2015 r. poz. 1149)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
(Dz. U. poz. 818)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek
(Dz. U. Nr 131, poz. 1458)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. Nr 57, poz. 361)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. poz. 31)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
(Dz. U. poz. 1202)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
(Dz. U. poz. 1453 oraz z 2017 r. poz. 1634)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
(Dz. U. poz. 1655)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. Nr 63, poz. 571)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. Nr 114, poz. 1195 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 969)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. poz. 2094)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. poz. 622)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
(Dz. U. Nr 132, poz. 1225)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
(Dz. U. Nr 99, poz. 828)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 622)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. poz. 1632)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. Nr 228, poz. 1488)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102, z 2009 r. Nr 218, poz. 1696 oraz z 2015 r. poz. 109)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(Dz. U. poz. 109)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. poz. 452)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą
(Monitor Polski Nr 78, poz. 739)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
(Dz. U. Nr 63, poz. 443)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
(Dz. U. poz. 447 oraz z 2016 r. poz. 1369)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi
(Dz. U. Nr 85, poz. 432)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 104, poz. 664, z 1999 r. Nr 67, poz. 755, z 2002 r. Nr 100, poz. 910 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1099)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
(Dz. U. Nr 84, poz. 779)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142 oraz z 2015 r. poz. 1251)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. poz. 1591)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. poz. 1196)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
(Dz. U. z 2014 r. poz. 973 oraz z 2017 r. poz. 473)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie liceum technicznego
(Dz. U. Nr 102, poz. 648)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego
(Dz. U. Nr 8, poz. 65 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 798)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty
(Dz. U. Nr 14, poz. 125)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42 oraz z 2014 r. poz. 610)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
(Dz. U. poz. 1210)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
(Dz. U. poz. 2306)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
(Dz. U. poz. 1125)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U. Nr 14, poz. 126 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 823)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
(Dz. U. Nr 254, poz. 1526)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. poz. 1597)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych
(Dz. U. Nr 69, poz. 635)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia
(Dz. U. Nr 25, poz. 220)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia
(Dz. U. Nr 4, poz. 18)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. Nr 89, poz. 730)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. poz. 752)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. poz. 909)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. poz. 481)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego
(Dz. U. Nr 14, poz. 134 i Nr 41, poz. 417)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r. Nr 116, poz. 977 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 41, poz. 414)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. poz. 1170, z 2015 r. poz. 1250 oraz z 2016 r. poz. 1368)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. poz. 1646)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą
(Dz. U. Nr 44, poz. 409)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
(Dz. U. Nr 194, poz. 1986)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
(Dz. U. z 2014 r. poz. 454 oraz z 2017 r. poz. 1649)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1022)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą
(Dz. U. Nr 164, poz. 1307)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
(Dz. U. poz. 1042)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego
(Dz. U. poz. 1599)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
(Dz. U. poz. 1648)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
(Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z 2003 r. Nr 90, poz. 846 oraz z 2007 r. Nr 157, poz. 1102)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
(Dz. U. Nr 157, poz. 1102)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 września 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych
(Dz. U. Nr 184, poz. 1309)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 11, poz. 114)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 228, poz. 1487)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. poz. 1591)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
(Dz. U. Nr 13, poz. 114 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 192)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1072)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. poz. 1743)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki
(Dz. U. Nr 120, poz. 1290)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516 oraz z 2014 r. poz. 1150)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. poz. 1569)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego
(Dz. U. Nr 61, poz. 381)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. poz. 1580)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego
(Dz. U. Nr 50, poz. 451 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1391)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. Nr 113, poz. 988, z 2003 r. Nr 192, poz. 1875 oraz z 2010 r. Nr 61, poz. 378)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. Nr 244, poz. 1626 oraz z 2015 r. poz. 1183)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. poz. 1644)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
(Dz. U. Nr 126, poz. 1078)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
(Dz. U. poz. 1129)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
(Dz. U. poz. 671)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. Nr 23, poz. 193)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. Nr 175, poz. 1086)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. poz. 1157 oraz z 2017 r. poz. 1656)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. poz. 1616)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(Dz. U. Nr 49, poz. 411, z 2005 r. Nr 66, poz. 580, z 2006 r. Nr 226, poz. 1649, z 2007 r. Nr 207, poz. 1497 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1587)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(Dz. U. Nr 103, poz. 652 oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 177 i Nr 216, poz. 1275)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 51, poz. 446)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 380)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 1654)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych
(Dz. U. poz. 1356)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego
(Dz. U. Nr 159, poz. 1540)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy
(Dz. U. Nr 26, poz. 217)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży
(Dz. U. z 2006 r. Nr 10, poz. 54)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
(Dz. U. Nr 62, poz. 439)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej
(Dz. U. Nr 226, poz. 1650)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna
(Dz. U. Nr 213, poz. 1569)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa
(Dz. U. Nr 129, poz. 825)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik
(Dz. U. Nr 15, poz. 82)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik
(Dz. U. Nr 125, poz. 845)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz
(Dz. U. Nr 154, poz. 1033)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej
(Dz. U. Nr 195, poz. 1296)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun
(Dz. U. Nr 210, poz. 1383)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik
(Dz. U. Nr 231, poz. 1522)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii
(Dz. U. Nr 49, poz. 254)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
(Dz. U. Nr 100, poz. 582)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
(Dz. U. Nr 141, poz. 826)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych
(Dz. U. Nr 141, poz. 827)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej
(Dz. U. Nr 167, poz. 998)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego
(Dz. U. Nr 194, poz. 1147)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego
(Dz. U. Nr 276, poz. 1632)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. poz. 184, z 2015 r. poz. 130 i 1123 oraz z 2016 r. poz. 894 i 1212)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. poz. 860)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. poz. 130)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. poz. 1123)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 189, poz. 1855)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. poz. 894)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. poz. 1587)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
(Dz. U. Nr 227, poz. 2247 oraz z 2005 r. Nr 88, poz. 746)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 227, poz. 2248, z 2014 r. poz. 840 oraz z 2016 r. poz. 484)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. poz. 484)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
(Dz. U. Nr 47, poz. 452 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 382)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1305 oraz z 2016 r. poz. 1385)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji
(Dz. U. poz. 945)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
(Dz. U. Nr 56, poz. 592)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
(Dz. U. Nr 188, poz. 1947)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów
(Dz. U. Nr 74, poz. 350, z 1997 r. Nr 51, poz. 326, z 1998 r. Nr 98, poz. 613, z 2000 r. Nr 92, poz. 1016 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1161)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwościw sprawie wykazu szkół, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości
(Dz. U. Nr 162, poz. 1134, z 2000 r. Nr 79, poz. 890 oraz z 2005 r. Nr 213, poz. 1775)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości
(Dz. U. Nr 14, poz. 83)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
(Dz. U. Nr 54, poz. 322 oraz z 2016 r. poz. 1041)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
(Dz. U. Nr 19, poz. 166)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
(Dz. U. z 2014 r. poz. 392)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(Dz. U. poz. 1113 oraz z 2017 r. poz. 1652)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(Dz. U. poz. 1578)
ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego
(Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 36)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. Nr 19, poz. 167)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji
(Dz. U. Nr 36, poz. 319)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych
(Dz. U. poz. 977)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. Nr 109, poz. 631)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
(Dz. U. poz. 1606)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Nr 68, poz. 587)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Nr 23, poz. 133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. poz. 1257)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. poz. 1635)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
(Dz. U. Nr 69, poz. 611)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
(Dz. U. Nr 73, poz. 502)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007
(Dz. U. Nr 88, poz. 615)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
(Dz. U. Nr 120, poz. 819)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. Nr 147, poz. 931)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. Nr 76, poz. 642)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne
(Dz. U. Nr 95, poz. 612, Nr 117, poz. 783 i Nr 153, poz. 1028)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. Nr 111, poz. 652)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. poz. 706)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
(Dz. U. poz. 818)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. poz. 1024)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. poz. 938)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. poz. 1045)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. poz. 1457)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.
(Dz. U. Nr 178, poz. 1062)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.
(Dz. U. poz. 940)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.
(Dz. U. poz. 1035)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r.
(Dz. U. poz. 1098)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.
(Dz. U. poz. 1103)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.
(Dz. U. poz. 1268)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
(Dz. U. poz. 1554)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz. U. Nr 106, poz. 890)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie zasad i trybu przekształcenia domów małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze
(Dz. U. Nr 10, poz. 47)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 82, poz. 761, z 2005 r. Nr 61, poz. 541, z 2006 r. Nr 97, poz. 668 i Nr 153, poz. 1092, z 2010 r. Nr 67, poz. 431, z 2011 r. Nr 36, poz. 184 oraz z 2017 r. poz. 1022)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 36, poz. 184)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. Nr 85, poz. 943)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. Nr 142, poz. 831)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. poz. 686)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne
(Dz. U. Nr 86, poz. 961)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne
(Dz. U. Nr 104, poz. 608)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne
(Dz. U. poz. 999)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych
(Dz. U. Nr 87, poz. 975)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. Nr 224, poz. 1346)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 49, poz. 573)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 187, poz. 1118)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. poz. 1375)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
(Dz. U. Nr 116, poz. 1099)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub fizyczną
(Dz. U. Nr 32, poz. 188)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 100)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym
(Dz. U. Nr 162, poz. 1091 oraz z 2014 r. poz. 1453)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych
(Dz. U. poz. 1353)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych
(Dz. U. poz. 12)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 7, poz. 53)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 162, poz. 1090 oraz z 2014 r. poz. 1454)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
(Dz. U. poz. 1354)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
(Dz. U. poz. 11)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1339)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 832)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru
(Dz. U. Nr 226, poz. 2292 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1530)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 14, poz. 136)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 214, poz. 2179, z 2005 r. Nr 92, poz. 772 i Nr 110, poz. 931, z 2006 r. Nr 172, poz. 1236 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 382)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 57, poz. 382)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 65, poz. 400, z 2009 r. Nr 136, poz. 1117 i Nr 174, poz. 1352, z 2011 r. Nr 71, poz. 377 i Nr 187, poz. 1119 oraz z 2013 r. poz. 993)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. poz. 1258)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 71, poz. 377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. poz. 993)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 138, poz. 1163)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 262)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. poz. 785)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. poz. 1408)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. poz. 956)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej
(Dz. U. Nr 13, poz. 117)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. Nr 181, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 511)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. poz. 1646)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych dla szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. Nr 67, poz. 710)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych
(Dz. U. Nr 30, poz. 254)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych
(Dz. U. Nr 52, poz. 268)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
(Dz. U. poz. 269)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1164 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 473)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 70)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. poz. 1039)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
(Dz. U. poz. 2248)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. poz. 1763)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 253, poz. 2129)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. poz. 2150)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
(Dz. U. Nr 60, poz. 523)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1668)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. poz. 551)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
(Dz. U. poz. 857)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
(Dz. U. Nr 31, poz. 216)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
(Dz. U. Nr 59, poz. 411, Nr 73, poz. 503, Nr 183, poz. 1356 i Nr 195, poz. 1442)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
(Dz. U. Nr 86, poz. 575)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
(Dz. U. Nr 171, poz. 1059)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie
(Dz. U. Nr 87, poz. 974)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
(Dz. U. Nr 107, poz. 727)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych
(Dz. U. poz. 1330)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych
(Dz. U. Nr 128, poz. 897)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
(Dz. U. Nr 52, poz. 347)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
(Dz. U. Nr 157, poz. 1101 oraz z 2009 r. Nr 132, poz. 1087)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców
(Dz. U. Nr 219, poz. 1626)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 163, poz. 1155 oraz z 2008 r. Nr 94, poz. 598)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 7, poz. 38 i Nr 104, poz. 667)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 83, poz. 693)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(Dz. U. Nr 110, poz. 915, z 2010 r. Nr 187, poz. 1253 oraz z 2013 r. poz. 785)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. Nr 161, poz. 1080 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 839)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"
(Dz. U. poz. 972 oraz z 2017 r. poz. 1698)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. poz. 1657)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
(Dz. U. Nr 94, poz. 773)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1281 oraz z 2016 r. poz. 1691)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
(Dz. U. poz. 377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. Nr 175, poz. 1042)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. poz. 1322)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat
(Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286 oraz z 2004 r. Nr 74, poz. 667)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 oraz z 2017 r. poz. 630)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
(Dz. U. poz. 411)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"
(Dz. U. poz. 759)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
(Dz. U. poz. 1667)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
(Dz. U. poz. 1401)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych
(Dz. U. Nr 121, poz. 837)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 83)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz. U. poz. 2264)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 155, poz. 1288 oraz z 2004 r. Nr 122, poz. 1290)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia
(Dz. U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
(Dz. U. poz. 956 oraz z 2015 r. poz. 6 i 1247)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia
(Dz. U. Nr 34, poz. 189 oraz z 1990 r. Nr 56, poz. 329)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA z dnia 24 sierpnia 1982 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia
(Dz. U. Nr 29, poz. 206)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
(Dz. U. poz. 875)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. poz. 1575)
POROZUMIENIE pomiędzy Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MENiS Nr 3, poz. 7)
POROZUMIENIE pomiędzy KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI oraz MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 20)
POROZUMIENIE pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
(Dz. Urz. MENiS Nr 3, poz. 18)
Porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym w Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących
(Dz. Urz. MEN poz. 9)
Porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MEN poz. 14)
POROZUMIENIE pomiędzy Ewangelicznym Związkiem Braterskim w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MEN poz. 7)
POROZUMIENIE pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
(Dz. Urz. MEN poz. 11)
POROZUMIENIE pomiędzy Zborem w Wodzisławiu Śląskim oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim
(Dz. Urz. MEN poz. 12)
POROZUMIENIE pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
(Dz. Urz. MEN poz. 21)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. Nr 98, poz. 1066, z 2001 r. Nr 131, poz. 1459 oraz z 2009 r. Nr 123, poz. 1022)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. poz. 1538)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. poz. 902 oraz z 2015 r. poz. 452)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. poz. 339)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. poz. 2035)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. poz. 691)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 70, poz. 825 oraz z 2002 r. Nr 82, poz. 744)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z 2007 r. Nr 214, poz. 1580 oraz z 2010 r. Nr 235, poz. 1543)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. poz. 393)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. poz. 1219)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
(Dz. U. poz. 469)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
(Dz. U. Nr 71, poz. 737, z 2004 r. Nr 264, poz. 2634 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1712)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły
(Dz. U. z 2015 r. poz. 24)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
(Dz. U. poz. 1248)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
(Dz. U. poz. 1546)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania
(Dz. U. Nr 128, poz. 1418)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 441 oraz z 2017 r. poz. 590)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 617)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego
(Dz. U. Nr 15, poz. 64 oraz z 2015 r. poz. 1831)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
(Dz. U. poz. 1827 oraz z 2016 r. poz. 1384)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego
(Dz. U. poz. 741)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej
(Dz. U. Nr 44, poz. 375)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
(Dz. U. Nr 104, poz. 873)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
(Dz. U. poz. 354)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
(Dz. U. poz. 1710)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny
(Dz. U. Nr 83, poz. 943 oraz z 2005 r. Nr 22, poz. 180 i Nr 22, poz. 182)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
(Dz. U. Nr 22, poz. 182 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 103)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
(Dz. U. Nr 60, poz. 494 oraz z 2015 r. poz. 572)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 20)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
(Dz. U. poz. 1712)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(Dz. U. poz. 1642)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia
(Dz. U. Nr 99, poz. 1073 oraz z 2010 r. Nr 63, poz. 392)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania
(Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
(Dz. U. Nr 56, poz. 585 oraz z 2004 r. Nr 281, poz. 2791)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Dz. U. Nr 101, poz. 1093)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz. U. Nr 131, poz. 1078)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. Nr 34, poz. 317)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. poz. 1327 oraz z 2015 r. poz. 1766)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. poz. 2287)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 210, poz. 2138 i Nr 242, poz. 2419 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 423)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. Nr 50, poz. 523 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 194)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej
(Dz. U. Nr 52, poz. 550)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych
(Dz. U. Nr 22, poz. 180)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej
(Dz. U. poz. 454)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
(Dz. U. Nr 233, poz. 1991)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
(Dz. U. Nr 189, poz. 1393)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
(Dz. U. Nr 163, poz. 1017)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 6, poz. 35 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 838)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
(Dz. U. poz. 1378)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu
(Dz. U. poz. 2040)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(Dz. U. Nr 26, poz. 290)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. Nr 73, poz. 772)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. poz. 819)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. poz. 709)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego
(Dz. U. Nr 14, poz. 135)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 224, poz. 1345)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. poz. 784)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebedących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
(Dz. U. Nr 80, poz. 375, z 1997 r. Nr 31, poz. 182, z 1998 r. Nr 45, poz. 281, z 1999 r. Nr 35, poz. 334 i Nr 78, poz. 882, z 2000 r. Nr 27, poz. 329, z 2001 r. Nr 32, poz. 377, z 2003 r. Nr 44, poz. 379, z 2004 r. Nr 45, poz. 430, z 2005 r. Nr 38, poz. 345 i Nr 145, poz. 12140 z 2006 r. Nr 43, poz. 295)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 770)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
(Dz. U. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 216)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli
(Dz. U. Nr 140, poz. 1579)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005
(Dz. U. Nr 47, poz. 446)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003
(Dz. U. Nr 111, poz. 970)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004
(Dz. U. Nr 56, poz. 499)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
(Dz. U. Nr 277, poz. 2746, z 2005 r. Nr 53, poz. 473 oraz z 2007 r. Nr 161, poz. 1141)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO
(Dz. U. poz. 321)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. U. poz. 466)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. U. poz. 1399)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
(Dz. U. poz. 957, z 2014 r. poz. 1149 oraz z 2017 r. poz. 1613)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
(Dz. U. poz. 1613)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. U. poz. 1547)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. U. poz. 1267)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. U. poz. 1653)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
(Dz. U. Nr 14, poz. 76)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
(Dz. U. poz. 529)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
(Dz. U. Nr 112, poz. 537)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania
(Dz. U. Nr 113, poz. 987)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
(Dz. U. Nr 139, poz. 1131 oraz z 2017 r. poz. 1239)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" oraz zakresu jego treści programowych1)
(Dz. U. Nr 58, poz. 369)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 395 oraz z 2017 r. poz. 1117)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. poz. 1256)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. poz. 1154)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
(Dz. U. Nr 282, poz. 2814 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 379)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
(Dz. U. Nr 130, poz. 1196 oraz z 2004 r. Nr 180, poz. 1869)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
(Dz. U. Nr 139, poz. 1133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. Nr 217, poz. 2128)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. Nr 79, poz. 843)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. Nr 136, poz. 1116)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1095)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
(Dz. U. Nr 128, poz. 1416)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne
(Dz. U. Nr 57, poz. 358)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie nauczania w zakładach karnych oraz zasad odpłatności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych i wykonywaną przez skazanych odbywających praktyczną naukę zawodu
(Dz. U. Nr 156, poz. 1025)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1601)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz. U. poz. 2004)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ORAZ EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy
(Dz. U. Nr 26, poz. 235)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004
(Dz. U. Nr 225, poz. 2231)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005
(Dz. U. Nr 286, poz. 2878 oraz z 2005 r. Nr 242, poz. 2039)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006
(Dz. U. Nr 266, poz. 2231)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007
(Dz. U. Nr 246, poz. 1799)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008
(Dz. U. Nr 247, poz. 1825)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009
(Dz. U. Nr 235, poz. 1588)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010
(Dz. U. Nr 222, poz. 1756)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011
(Dz. U. Nr 249, poz. 1659)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012
(Dz. U. Nr 288, poz. 1693 oraz z 2012 r. poz. 1279)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013
(Dz. U. poz. 1541)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014
(Dz. U. poz. 1687)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015
(Dz. U. poz. 1977)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016
(Dz. U. poz. 2294)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017
(Dz. U. poz. 2298)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu
(Dz. U. Nr 71, poz. 657)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
(Dz. U. poz. 498)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4
(Dz. U. poz. 520)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8
(Dz. U. poz. 537)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5
(Dz. U. poz. 915)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(Dz. U. poz. 1022 oraz z 2017 r. poz. 764)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
(Dz. U. poz. 1204)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
(Dz. U. poz. 1321)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8
(Dz. U. poz. 1594)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
(Dz. U. poz. 1687)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
(Dz. U. poz. 133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka
(Dz. U. poz. 1155)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
(Dz. U. poz. 1268)
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(Monitor Polski poz. 704)
ZARZĄDZENIE NR 35 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
(Dz. Urz. MEN poz. 33)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym
(Monitor Polski Nr 12, poz. 169 i Nr 16, poz. 226, z 2001 r. Nr 27, poz. 443 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 777)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i trybu pracy komisji konkursowej
(Monitor Polski z 1997 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 28, poz. 259)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(Monitor Polski Nr 11, poz. 159)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(Monitor Polski Nr 14, poz. 249 i Nr 45, poz. 612)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(Monitor Polski Nr 86, poz. 760)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(Monitor Polski Nr 99, poz. 1001)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(Monitor Polski poz. 1046, z 2016 r. poz. 826 oraz z 2017 r. poz. 457)
ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
(Dz. Urz. MENiS Nr 8, poz. 37)
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie
(Dz. Urz. MENiS Nr 6, poz. 30)
ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Benghazi
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 4)
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 5)
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie założenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 października 2008 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 17)
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 października 2008 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Warnie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii z siedzibą w Warnie
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 18)
ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Antwerpii w Zespół Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
(Dz. Urz. MEN z 2009 r. Nr 1, poz. 4)
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 10)
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Antwerpii w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 4)
ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 5)
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Lotników Polskich przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 7)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 8)
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 9)
ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 33)
ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 34)
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 35)
ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 37)
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze z siedzibą w Brunssum
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 38 oraz z 2014 r. poz. 13)
ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie z siedzibą w Limerick
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 39)
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą w Mons
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 40)
ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 41)
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie z siedzibą w Zurychu
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 42)
ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 43)
ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Norymberdze
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 44)
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Remseck
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 45)
ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lille w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Lille
(Dz. Urz. MEN poz. 18)
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie
(Dz. Urz. MEN poz. 19)
ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie z siedzibą w Bolonii
(Dz. Urz. MEN poz. 20)
ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie z siedzibą w Ostii
(Dz. Urz. MEiN poz. 21)
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej
(Dz. Urz. MEN poz. 22)
ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois
(Dz. Urz. MEiN poz. 23)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Strasburgu
(Dz. Urz. MEN poz. 24)
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
(Dz. Urz. MEN poz. 25)
ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Thira
(Dz. Urz. MEN poz. 26)
ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Salonikach
(Dz. Urz. MEN poz. 27)
ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie likwidacji filii Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą przy Parafii Miłosierdzia Bożego
(Dz. Urz. MEN poz. 28)
ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium imienia Tadeusza Chciuka-Celta
(Dz. Urz. MEN poz. 4)
ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie imienia Katarzyny Jagiellonki
(Dz. Urz. MEN poz. 5)
ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Norymberdze w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Norymberdze
(Dz. Urz. MEN poz. 9)
ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Remsec w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remsec
(Dz. Urz. MEN poz. 10)
ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie imienia Janusza Korczaka
(Dz. Urz. MEN poz. 28)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu imienia Marii Skłodowskiej-Curie
(Dz. Urz. MEN poz. 24 i 28)
ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 11 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 19)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
(Dz. Urz. MEN poz. 5)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 6)
ZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 21)
ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 22)
ZARZĄDZENIE NR 39 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 37)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
(Monitor Polski Nr 37, poz. 275)
ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela szkoły średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I oraz trybu pracy komisji
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 25)
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Brukseli (Bruksela II)
(Dz. Urz. MEN poz. 2)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie konkursów na wybrane stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich, powołania komisji do przeprowadzenia tych konkursów oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 10)
ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I, powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 15)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 10)
ZARZĄDZENIE NR 34 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 25)
ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora ds. szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Bergen i Szkole Europejskiej w Alicante oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 13)
ZARZĄDZENIE NR 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli
(Dz. Urz. MEN poz. 17)
ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 25)
ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 38)
ZARZĄDZENIE Nr 43 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 39)
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II) i regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 11)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 18 i 28)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 27 i 28)
ZARZĄDZENIE NR 36 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 34)
ZARZĄDZENIE NR 42 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
(Dz. Urz. MEN poz. 39)
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko wizytatora szkół średnich w Radzie Wizytatorów w systemie Szkół Europejskich oraz trybu pracy komisji
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 7)
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie konkursu na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 31)
ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu w Dubaju przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 9)
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie w Szwajcarii
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 13)
ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 20)
ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania imion szkołom wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej z Edukacji za Granicą
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 26)
ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 15)
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 17)
ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 9)
ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 12)
ZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych
(Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 23)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku-Białej
(Dz. Urz. MKiDN poz. 11)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bochni
(Dz. Urz. MKiDN poz. 26)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gorlicach
(Dz. Urz. MKiDN poz. 41)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jarosławiu
(Dz. Urz. MKiDN poz. 13)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie
(Dz. Urz. MKiDN poz. 18)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy
(Dz. Urz. MKiDN poz. 33)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 16)
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 16 i 17)
ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 19)
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 17)
ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 31)
ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołanie Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 20)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN poz. 5, z 2016 r. poz. 28 oraz z 2017 r. poz. 28)
ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie włączenia Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie oraz zmiany nazwy tego Zespołu
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 17)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
(Dz. Urz. MKiDN poz. 12)
DECYZJA NR 10 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym
(Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 34)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 26 i 28)
ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
(Dz. Urz. MEN poz. 40)
DECYZJA Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 23)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym
(Dz. Urz. MKiDN poz. 48)
DECYZJA NR 25 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 7 września 2007 r. w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 62)
DECYZJA NR 11 MINISTRA KULTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury
(Dz. Urz. MK Nr 4, poz. 26)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach
(Dz. Urz. MKiDN poz. 82)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni
(Dz. Urz. MKiDN poz. 27)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
(Dz. Urz. MKiDN poz. 42)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu
(Dz. Urz. MKiDN poz. 14)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
(Dz. Urz. MKiDN poz. 19)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy
(Dz. Urz. MKiDN poz. 34)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 100)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 101)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 102)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 103)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 104)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 105)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 106)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 107)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
(Dz. Urz. MS poz. 108)
DECYZJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Potulicach
(Dz. Urz. MS poz. 97)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zakładzie Poprawczym w Świeciu w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi
(Dz. Urz. MS poz. 63)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego w Zakładzie Poprawczym w Świeciu w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Zakładzie Poprawczym w Świeciu
(Dz. Urz. MS poz. 64)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zakładzie Poprawczym w Świeciu w Zasadniczą Szkołę Zawodową z Oddziałami Integracyjnymi w Zakładzie Poprawczym w Świeciu
(Dz. Urz. MS poz. 65)
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
(Dz. Urz. MEN poz. 15)
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 października 2001 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w systemie kształcenia na odległość, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
(Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 25)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 30)
ZARZĄDZENIE NR 31 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford
(Dz. Urz. MEN poz. 22)
ZARZĄDZENIE NR 35 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nadania statutów: Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Londynie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Thirze, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Rzymie z siedzibą w Ostii, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Mons, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Kopenhadze z siedzibą w Viborgu
(Dz. Urz. MEN poz. 26)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie likwidacji Zasadniczych Szkół Zawodowych dla Dorosłych przy Zakładach Karnych i Areszcie Śledczym
(Dz. Urz. MS poz. 150)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie likwidacji Uzupełniających Liceów Ogólnokształcących dla Dorosłych przy Zakładach Karnych i Areszcie Śledczym
(Dz. Urz. MS poz. 151)
ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania statutów Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze oraz Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Remseck
(Dz. Urz. MEiN poz. 14)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie likwidacji Uzupełniających Techników dla Dorosłych przy Zakładach Karnych i Areszcie Śledczym
(Dz. Urz. MS poz. 192)
ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
(Dz. Urz. MENiS z 2003 r. Nr 1, poz. 2)
ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
(Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej)
ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 18)
ZARZĄDZENIE NR 36 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
(Dz. Urz. MEN poz. 27 oraz z 2016 r. poz. 9)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
(Dz. Urz. MKiDN poz. 22)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
(Dz. Urz. MKiDN poz. 25)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania z funduszu specjalnego nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
(Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 20)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
(Dz. Urz. MS Nr 7, poz. 122)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
(Dz. Urz. MS Nr 11, poz. 111)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
(Dz. Urz. MEN poz. 16 i 28)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 maja 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Dz. Urz. MS Nr 4, poz. 82)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 27)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli centrów kształcenia ustawicznego i szkół prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz. Urz. MS poz. 192)
ZARZĄDZENIE NR 38 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
(Dz. Urz. MEN poz. 36)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 2001 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
(Dz. Urz. MS Nr 3, poz. 25)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
(Dz. Urz. MS Nr 3, poz. 76)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
(Dz. Urz. MS poz. 98 oraz z 2015 r. poz. 32)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przy zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 24, z 2007 r. Nr 3, poz. 10 oraz z 2012 r. poz. 173)
ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA KULTURY z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli publicznych szkół artystycznych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 57)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA KULTURY z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 41)
ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA KULTURY z dnia 3 października 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 56)
ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA KULTURY I DZEIDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 51)
DECYZJA Nr 13 MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 41)
DECYZJA Nr 19 MINISTRA KULTURY z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 55)
DECYZJA Nr 20 MINISTRA KULTURY z dnia 4 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 63)
DECYZJA NR 27 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 64)
DECYZJA NR 17 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 57)
DECYZJA NR 16 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 11 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 39)
DECYZJA Nr 12 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 58)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wysokości nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2007
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 2)
DECYZJA NR 5 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 15)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2008
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 5)
ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców do orzekania w sprawach odwołań nauczycieli szkolnictwa artystycznego od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji
(Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 7)
DECYZJA NR 2 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego
(Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 11)
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 13)
ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli
(Dz. Urz. MEN poz. 18)
ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli
(Dz. Urz. MEN poz. 34)
ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 16, z 2011 r. Nr 2, poz. 36, z 2013 r. poz. 14 oraz z 2015 r. poz. 26)
ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(strona internetowa Centrum Edukacji Artystycznej)
ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 36)
ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli szkół artystycznych
(Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 46)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkół artystycznych
(Dz. Urz. MKiDN poz. 36)
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy
(Dz. Urz. MEN poz. 12)
ZARZĄDZENIE NR 34 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
(Dz. Urz. MEN poz. 32)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 1991 r. w sprawia zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć
(Monitor Polski Nr 10, poz. 72)
ZARZĄDZENIE NR 37 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli
(Dz. Urz. MEN poz. 35)
KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
(Biuletyn Informacji Publicznej MEN)
KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
(Biuletyn Informacji Publicznej MEN)
KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019
(Biuletyn Informacji Publicznej MEN)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, które zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy województw, według stanu na dzień 1 września 2003 r.
(Monitor Polski Nr 17, poz. 292)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego
(Monitor Polski Nr 18, poz. 395)
POROZUMIENIE z dnia 11 grudnia 1990 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo "Olimpiady Specjalne - Polska" w sprawie zasad współdziałania Stowarzyszenia z placówkami kształcenia specjalnego w realizacji zadań rewalidacyjnych
(Dz. Urz. MENiS z 1991 r. Nr 1, poz. 3)
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY z dnia 21 października 2008 r. między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Obrony Narodowej
(strona internetowa MEN)
POROZUMIENIE zawarte pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania
(Dz. Urz. MENiS z 2003 r. Nr 1, poz. 6)
POROZUMIENIE z dnia 10 lipca 1990 r. Ministra Edukacji Narodowej z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji państwowej z instancjami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
(Dz. Urz. MENiS Nr 7, poz. 47)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 18, poz. 258)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 14, poz. 320)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 16, poz. 265)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 19, poz. 343)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 10, poz. 156)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 10, poz. 164)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 12, poz. 161)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 21, poz. 207)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 14, poz. 185)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 10, poz. 105)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski Nr 15, poz. 158)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski poz. 93)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski poz. 168)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(Monitor Polski poz. 170)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji NarodowejMinisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 91, poz. 1019 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1328)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 165, poz. 1367)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
(Dz. U. Nr 220, poz. 1879)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki
(Dz. U. Nr 76, poz. 532)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 97, poz. 866)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 106, poz. 1118)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 134, poz. 1426)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 168, poz. 1404)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki
(Dz. U. Nr 220, poz. 1886)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 76, poz. 538)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 131, poz. 907)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1591)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 248, poz. 1480)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. poz. 1255)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. poz. 1903)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Programu Stypendialnego
(Dz. U. Nr 108, poz. 742)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
(Dz. U. Nr 58, poz. 476)
DECYZJA NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 8 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym
(Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 58)
DECYZJA NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uczniom szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym
(Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 45)
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Informatycznego Edukacji w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. Urz. MEN poz. 10)
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Informatycznego Edukacji w Warszawie do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz. Urz. MEN poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 76 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
(Monitor Polski Nr 26, poz. 435 i Nr 61, poz. 875)
ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
(Monitor Polski Nr 6, poz. 113)
ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
(Monitor Polski Nr 10, poz. 202)
ZARZĄDZENIE Nr 79 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski Nr 51, poz. 705)
ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
(Monitor Polski Nr 6, poz. 98)
ZARZĄDZENIE Nr 80 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski Nr 35, poz. 386)
ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski Nr 23, poz. 260)
ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski Nr 5, poz. 62 i Nr 35, poz. 321)
ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski Nr 22, poz. 290, z 2010 r. Nr 99, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 80)
ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski poz. 48)
ZARZĄDZENIE NR 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Monitor Polski poz. 225)
ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. Urz. MENiS Nr 3, poz. 11)
ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. Urz. MENiS Nr 2, poz. 9)
ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. Urz. MENiS Nr 2, poz. 9)
ZARZĄDZENIE NR 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MENiS Nr 3, poz. 21)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 2 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1)
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 września 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 8 i Nr 1, poz. 9)
ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 1, Nr 1, poz. 6 i Nr 2, poz. 19 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 8 i Nr 1, poz. 9)
ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 1)
ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 11 i Nr 1, poz. 22 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 15, Nr 1, poz. 20 i Nr 1, poz. 23)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 46)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN poz. 4 i 15)
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN poz. 4, 13, 16, 30 i 31 oraz z 2014 r. poz. 1, 5, 8 i 16)
ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN poz. 3, 27, 32 i 40 oraz z 2016 r. poz. 4 i 5)
ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN poz. 10, 23, 28, 31 i 38)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Europejskiej
(Dz. Urz. MENiS Nr 2, poz. 15)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą
(Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 20, z 2004 r. Nr 2, poz. 3, Dz. Urz. MEiN z 2006 r. Nr 1, poz. 4, Dz. Urz. MNiSW z 2007 r. Nr 4, poz. 43 i Nr 5, poz. 70 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 92)
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce
(Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 21, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Dz. Urz. MEiN z 2006 r. Nr 1, poz. 5 oraz Dz. Urz. MNiSW z 2007 r. Nr 4, poz. 44 i Nr 5, poz. 71)
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 września 2003 r. w sprawie powołania Rady Krajoznawstwa i Turystyki Szkolnej
(Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 27)
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 21 października 2004 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej
(Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 23)
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej
(Dz. Urz. MENiS Nr 2, poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania Rady Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 2)
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 10 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 5)
ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 11)
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu "Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii"
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 15, z 2009 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 18)
ZARZĄDZENIE Nr 32 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw wdrażania i monitorowania programu "Odkrywamy Prawo Humanitarne" w szkołach i placówkach oświatowych
(Dz. Urz. MEN z 2009 r. Nr 1, poz. 2)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 14)
ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 21, z 2011 r. Nr 1, poz. 16 oraz z 2014 r. poz. 28)
ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą
(Dz. Urz. MNiSW Nr 3, poz. 43, z 2010 r. Nr 3, poz. 57 oraz z 2013 r. poz. 2)
ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców
(Dz. Urz. MNiSW Nr 3, poz. 42, z 2010 r. Nr 2, poz. 28 i Nr 3, poz. 51 oraz z 2014 r. poz. 6)
ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania o Holokauście
(Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 13)
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego "Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej"
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 24)
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych"
(Dz. Urz. MKiDN poz. 15)
ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji
(Dz. Urz. MEN poz. 1)
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN poz. 3, 9 i 18 oraz z 2015 r. poz. 35 i 41)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw jakości, zakresu stosowania i zmian w dokumentacji prowadzonej przez szkoły i placówki
(Dz. Urz. MEN poz. 7)
ZARZĄDZENIE NR 6 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
(Dz. Urz. MEN poz. 7, 11 i 19 oraz z 2016 r. poz. 20)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
(Dz. Urz. MEN poz. 13 i 28)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
(Dz. Urz. MEN poz. 14 i 28)
ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań Wynikających z Pilotażu Programu Rządowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie"
(Monitor Polski Nr 3, poz. 30)
ZARZĄDZENIE Nr 138 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej
(Monitor Polski z 2004 r. Nr 1, poz. 16 oraz z 2006 r. Nr 74, poz. 741)
ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
(Monitor Polski Nr 12, poz. 216)
ZARZĄDZENIE Nr 54 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
(Monitor Polski Nr 40, poz. 353)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 4 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 14)
ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej ds. organizacji Kongresu Polskiej Edukacji
(Dz. Urz. MEN poz. 20)
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 12)
ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Dz. Urz. MEN z 2010 r. Nr 1, poz. 2)
ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
(Dz. Urz. MEN poz. 2, z 2014 r. poz. 14 oraz z 2015 r. poz. 18)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
(Dz. Urz. MEN poz. 8 i 15)
ZARZĄDZENIAZARZĄDZENIE NR 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(Dz. Urz. MEN poz. 25 i 28)
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych
(Dz. Urz. MS poz. 124 i 176)
ZARZĄDZENIE NR 32 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
(Dz. Urz. MEN poz. 23, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 42)
ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"
(Dz. Urz. MEN poz. 42)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski Nr 28, poz. 457)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)
ZARZĄDZENIE Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
(Dz. Urz. MENiS Nr 7, poz. 37, z 2003 r. Nr 4, poz. 19, Dz. Urz. MNiSW z 2007 r. Nr 3, poz. 31, z 2009 r. Nr 2, poz. 22 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 68)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski Nr 86, poz. 937)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski Nr 22, poz. 293)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 12)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski Nr 21, poz. 202)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(niepubl.)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski Nr 105, poz. 1059)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 257)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 911)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 1025)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 936)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 1077)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 255)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 714)
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(Monitor Polski poz. 976)
ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN z 2009 r. Nr 1, poz. 3)
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 19)
ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
(Dz. Urz. MEN poz. 17 oraz z 2016 r. poz. 41)
ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 października 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji zadań związanych z przejęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
(Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 20 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 22)
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 1994 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych
(Dz. Urz. MENiS Nr 5, poz. 25)
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania prac w zakresie polityki spójności w obszarze systemu oświaty w nowym okresie programowania 2014-2020
(Dz. Urz. MEN poz. 7)
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zmian Systemowych w Zakresie Finansowania Zadań Edukacyjnych
(Dz. Urz. MEN poz. 8)
ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Strony polskiej wspólnej Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. Urz. MEN poz. 36)
ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
(Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 29)
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
(Dz. Urz. MEN poz. 8)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
(Dz. U. Nr 204, poz. 1722 oraz z 2007 r. Nr 159, poz. 1118)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku
(Dz. U. Nr 128, poz. 832)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA, MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży
(Dz. U. poz. 932)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku
(Dz. U. Nr 135, poz. 630)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku
(Dz. U. Nr 135, poz. 631)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku
(Dz. U. Nr 135, poz. 632)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: ZDROWIA, EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego
(Dz. U. Nr 31, poz. 391)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych i uczestniczenia w nauczaniu religii dzieciom i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego, przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, sanatoriach, prewentoriach i szpitalach
(Monitor Polski Nr 66, poz. 743)
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach
(Monitor Polski Nr 25, poz. 181)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji
(Dz. U. Nr 98, poz. 895)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. Nr 76, poz. 711)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. Nr 36, poz. 318)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. Nr 52, poz. 421)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela1)
(Dz. U. poz. 52)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 170, poz. 1655)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 207, poz. 2110)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. poz. 131)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. Nr 26, poz. 226)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
(Dz. U. poz. 1249)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 171)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
(Dz. U. Nr 215, poz. 1820)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
(Dz. U. poz. 1117)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
(Dz. U. poz. 89 i 1607)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole"
(Dz. U. Nr 103, poz. 594)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole"
(Dz. U. poz. 1151)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe
(Dz. U. poz. 1659)
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946)
KONKORDAT między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.
(Monitor Polski Nr 4, poz. 51)
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
POPRAWKA z dnia 12 grudnia 1995 r. do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjęta w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 11)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 września 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 527)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 października 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Poprawki do artykułu 43 ustęp 2 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej w Nowym Jorku dnia 12 grudnia 1995 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 12)
EUROPEJSKA KONWENCJA z dnia 25 stycznia 1996 r. o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku
(Dz. U. poz. 677)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 24 października 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.
(Dz. U. Nr 107, poz. 1129)
KONWENCJA z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
(Dz. U. Nr 172, poz. 1159)
KONWENCJA Nr 182 z dnia 17 czerwca 1999 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 139, poz. 1474)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
(Dz. U. Nr 139, poz. 1475)
EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z dnia 15 października 1985 r. sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
(Dz. U. Nr 124, poz. 608)
KONWENCJA O STATUCIE SZKÓŁ EUROPEJSKICH, z dnia 21 czerwca 1994 r. sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 11)
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962)
USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 107, poz. 1127, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 523)
USTAWA z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 28, poz. 301)
USTAWA z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 135, poz. 1146 oraz z 2004 r. Nr 40, poz. 374)
USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 213, poz. 2081)
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz. U. Nr 221, poz. 1615)
USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 237, poz. 1654 oraz z 2013 r. poz. 675)
USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 249, poz. 1655)
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 36, poz. 181)
USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 675 oraz z 2017 r. poz. 1027)
USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1220)
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1268 i 1735)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego
(Dz. U. Nr 230, poz. 2291)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego
(Dz. U. poz. 1139)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
(Dz. U. Nr 2, poz. 14, z 2002 r. Nr 214, poz. 1810, z 2003 r. Nr 230, poz. 2290, z 2006 r. Nr 217, poz. 1591 oraz z 2009 r. Nr 174, poz. 1353)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy1)
(Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz z 2005 r. Nr 117, poz. 986)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu
(Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
(Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
(Dz. U. Nr 60, poz. 282, z 2002 r. Nr 214, poz. 1809, z 2003 r. Nr 230, poz. 2289 oraz z 2011 r. Nr 251, poz. 1509)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
(Dz. U. poz. 2292 oraz z 2017 r. poz. 1044)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
(Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
(Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz. U. poz. 167)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
(Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 308)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U. z 2014 r. poz. 232 oraz z 2017 r. poz. 1641)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową
(Dz. U. Nr 62, poz. 291)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
(Dz. U. Nr 214, poz. 1808)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1632)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz. U. z 2017 r. poz. 894)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 927)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią
(Dz. U. Nr 42, poz. 292)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych
(Dz. U. Nr 29, poz. 205)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1814)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
(Dz. U. Nr 182, poz. 1783)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
(Dz. U. Nr 227, poz. 2298)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
(Dz. U. Nr 115, poz. 744, z 2004 r. Nr 14, poz. 117 oraz z 2006 r. Nr 215, poz. 1582)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
(Dz. U. Nr 105, poz. 870)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. Nr 148, poz. 973)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania
(Dz. U. Nr 51, poz. 612)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
(Dz. U. Nr 269, poz. 2672)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
(Dz. U. Nr 14, poz. 80 oraz z 2010 r. Nr 218, poz. 1440 i Nr 240, poz. 1612)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1379)
ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania
(Monitor Polski Nr 44, poz. 358)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1509)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach
(Dz. U. Nr 132, poz. 1115 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 740)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1367)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62, poz. 287)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62, poz. 288)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2057)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią1)
(Dz. U. poz. 796)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy1)
(Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz. 1142, z 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141, poz. 950 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1621)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1348)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
(Dz. U. Nr 60, poz. 279)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
(Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19, z 1985 r. Nr 37, poz. 175, z 1988 r. Nr 10, poz. 76, z 1989 r. Nr 47, poz. 254, z 1990 r. Nr 28, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 60, poz. 280)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
(Dz. U. Nr 61, poz. 284, z 1997 r. Nr 124, poz. 789 oraz z 2000 r. Nr 8, poz. 108)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
(Dz. U. Nr 178, poz. 1740 oraz z 2006 r. Nr 182, poz. 1339)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1772 oraz z 2017 r. poz. 1731)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. Nr 86, poz. 394 oraz z 2003 r. Nr 21, poz. 180)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. Nr 73, poz. 645 oraz z 2007 r. Nr 241, poz. 1772)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
(Dz. U. poz. 2243)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy1)
(Dz. U. Nr 33, poz. 166)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
(Dz. U. Nr 66, poz. 597)
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948 i 2260)
USTAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r. poz. 34)
ZARZĄDZENIE Nr 114 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej
(Monitor Polski Nr 46, poz. 683)
ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
(Monitor Polski Nr 93, poz. 953)
USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1219)
USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług1)
(Dz. U. poz. 868)
STANOWISKO RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych
(Monitor Polski Nr 34, poz. 373)
USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 90)
USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 800, 1984 i 2255)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(Dz. U. Nr 43, poz. 168, z 1995 r. Nr 19, poz. 94 oraz z 1997 r. Nr 134, poz. 889)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(Dz. U. Nr 43, poz. 349)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1994 r. i w drugim półroczu 1994 r.
(M.P. Nr 7, poz. 108)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1995 r. i w drugim półroczu 1995 r.
(M.P. Nr 11, poz. 133)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1996 r. i w drugim półroczu 1996 r.
(M.P. Nr 9, poz. 73)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1997 r. i w drugim półroczu 1997 r.
(M.P. Nr 5, poz. 94)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1998 r. i w drugim półroczu 1998 r.
(M.P. Nr 5, poz. 59)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1999 r. i w drugim półroczu 1999 r.
(M.P. Nr 6, poz. 150)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2000 r. i w drugim półroczu 2000 r.
(M.P. Nr 7, poz. 118)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2001 r. i w drugim półroczu 2001 r.
(M.P. Nr 8, poz. 155)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2002 r. i w drugim półroczu 2002 r.
(M.P. Nr 9, poz. 134)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2003 r. i w drugim półroczu 2003 r.
(M.P. Nr 9, poz. 134)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2004 r. i w drugim półroczu 2004 r.
(M.P. Nr 11, poz. 229)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 r. i w drugim półroczu 2005 r.
(M.P. Nr 13, poz. 180)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r.
(M.P. Nr 14, poz. 146)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r.
(M.P. Nr 16, poz. 181)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r.
(M.P. Nr 11, poz. 138)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.
(M.P. Nr 10, poz. 104)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.
(M.P. Nr 15, poz. 156)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r.
(M.P. poz. 94)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNE GO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r.
(M.P. poz. 107)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.
(M.P. poz. 158)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 r. i w drugim półroczu 2014 r.
(M.P. poz. 221)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 r. i w drugim półroczu 2015 r.
(M.P. poz. 174)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.
(M.P. poz. 208)
USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2217)
USTAWA z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110)
USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557)
USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół
(Dz. U. Nr 154, poz. 1793 oraz z 2005 r. Nr 59, poz. 517)
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 197, poz. 1170)
USTAWA z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom
(Dz. U. Nr 87, poz. 436 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 267)
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. poz. 1557)
USTAWA z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(Dz. U. Nr 106, poz. 674)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(Dz. U. Nr 119, poz. 805)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(Dz. U. Nr 261, poz. 1560)
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
(Dz. U. poz. 829)
USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
(Dz. U. poz. 768)
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
(Dz. U. poz. 1505)
USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
(Dz. U. Nr 71, poz. 336)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy
(Dz. U. Nr 100, poz. 502)
USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych
(Dz. U. poz. 1824)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu
(Dz. U. Nr 108, poz. 1013)
USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2029)
USTAWA z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
(Dz. U. Nr 54, poz. 310)
USTAWA z dnia 24 maja 1989 r. o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne
(Dz. U. Nr 32, poz. 172 i Nr 64, poz. 391)
USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1)
(Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 i Nr 120, poz. 778 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805)
USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 295 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 1948)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego
(Dz. U. Nr 73, poz. 324)
USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1474)
USTAWA z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie sposobu obliczania dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikom podejmującym pracę po uprzednim rozwiązaniu z nimi stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
(Dz. U. Nr 17, poz. 102 oraz z 1992 r. Nr 9, poz. 35)
USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1793 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707)
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. poz. 1240)
USTAWA z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych1)
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1240)
USTAWA z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych1)
(Dz. U. Nr 213, poz. 1265)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym
(Dz. U. Nr 48, poz. 284, z 1991 r. Nr 36, poz. 159 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 774)
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny1)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132)
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 55, poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 oraz z 2007 r. Nr 170, poz. 1205)
USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 81, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 107, poz. 464)
USTAWA z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 55, poz. 321 oraz z 2007 r. Nr 81, poz. 554)
USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 49, poz. 408)
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych
(Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, poz. 225 i Nr 57, poz. 338, z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 25, Nr 11, poz. 70, Nr 19, poz. 116, Nr 28, poz. 166, Nr 41, poz. 241 i Nr 82, poz. 478, z 1991 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 82, poz. 367, z 1992 r. Nr 60, poz. 304, z 1993 r. Nr 33, poz. 148, z 1995 r. Nr 141, poz. 694, z 1996 r. Nr 151, poz. 713, z 1998 r. Nr 45, poz. 270, z 1999 r. Nr 7, poz. 52 i Nr 43, poz. 4290 z 2000 r. Nr 90, poz. 996, z 2001 r. Nr 143, poz. 1612, z 2002 r. Nr 117, poz. 1009 oraz z 2003 r. Nr 14, poz. 137)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1613)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
(Dz. U. Nr 3, poz. 16)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1662)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
(Dz. U. Nr 220, poz. 1434)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
(Dz. U. poz. 1858)
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
(Monitor Polski poz. 46)
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
(Monitor Polski poz. 47)
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta1)
(Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615)
USTAWA z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe
(Dz. U. Nr 46, poz. 290, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 532)
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)
USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2017 r. poz. 847)
USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265 i 1986)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.
(Dz. U. Nr 167, poz. 1623)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r.
(Dz. U. Nr 201, poz. 2062)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r.
(Dz. U. Nr 177, poz. 1469)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1227)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.
(Dz. U. Nr 171, poz. 1209)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
(Dz. U. Nr 194, poz. 1288)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.
(Dz. U. Nr 192, poz. 1141)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.
(Dz. U. poz. 1026)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
(Dz. U. poz. 1074)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
(Dz. U. poz. 1220)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
(Dz. U. poz. 1385)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
(Dz. U. poz. 1456)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
(Dz. U. poz. 1747)
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.
(Monitor Polski Nr 55, poz. 499)
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
(Monitor Polski Nr 48, poz. 709)
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.
(Monitor Polski poz. 934)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 64, poz. 750, z 2002 r. Nr 5, poz. 47, z 2003 r. Nr 49, poz. 410 oraz z 2004 r. Nr 190, poz. 1949)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 38, poz. 339)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 239, poz. 2012 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 221)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 38)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. poz. 484)
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543)
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 164, poz. 1366)
USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1725)
USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095)
USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 598 i 1662)
USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1)
(Dz. U. poz. 769)
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1543)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy
(Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 41 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 16)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zadań oraz organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy
(Dz. U. Nr 56, poz. 671)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy
(Dz. U. Nr 155, poz. 920)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych
(Dz. U. Nr 262, poz. 2604)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. Nr 222, poz. 1868)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. z 2014 r. poz. 760)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. poz. 1145 oraz z 2016 r. poz. 1876)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu
(Dz. U. Nr 42, poz. 219 oraz z 1999 r. Nr 111, poz. 1303)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. Nr 153, poz. 1766 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 236)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
(Dz. U. Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 822)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
(Dz. U. Nr 16, poz. 84 oraz z 2013 r. poz. 1674)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
(Dz. U. poz. 543)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. Nr 153, poz. 1765 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 238)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824, z 2008 r. Nr 17, poz. 106, z 2009 r. Nr 21, poz. 114 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 716 i Nr 236, poz. 1559)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2015 r. poz. 95)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. poz. 588)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. Nr 153, poz. 1767 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 239)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. Nr 141, poz. 1004)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
(Dz. U. z 2015 r. poz. 97)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta
(Dz. U. Nr 45, poz. 203, z 1998 r. Nr 166, poz. 1244 oraz z 2001 r. Nr 145, poz. 1637)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
(Dz. U. Nr 185, poz. 1912 oraz z 2005 r. Nr 236, poz. 2003)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
(Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu
(Dz. U. Nr 156, poz. 1023 oraz z 2000 r. Nr 29, poz. 367)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie programów specjalnych
(Dz. U. Nr 58, poz. 562)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych
(Dz. U. Nr 50, poz. 401 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 775)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych
(Dz. U. poz. 638)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 94, poz. 961)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1293)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 141, poz. 1005 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 54)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego
(Dz. U. Nr 203, poz. 1500)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 100, poz. 931)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy
(Dz. U. Nr 196, poz. 2018)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
(Dz. U. Nr 236, poz. 2002, z 2006 r. Nr 251, poz. 1853, z 2007 r. Nr 230, poz. 1697 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1130)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
(Dz. U. Nr 5, poz. 26)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 62, poz. 512 oraz z 2010 r. Nr 30, poz. 156)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. Nr 38, poz. 191)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. Nr 25, poz. 132, z 1998 r. Nr 166, poz. 1237, z 2000 r. Nr 6, poz. 76, z 2001 r. Nr 145, poz. 1636 oraz z 2004 r. Nr 87, poz. 835)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 155, poz. 922)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1041)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. poz. 1380)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
(Dz. U. Nr 190, poz. 1951)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
(Dz. U. Nr 77, poz. 518, z 2008 r. Nr 112, poz. 716 i Nr 235, poz. 1601, z 2010 r. Nr 244, poz. 1632 oraz z 2013 r. poz. 1671)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie organizacji i trybu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia
(Dz. U. Nr 122, poz. 538)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanychw radach zatrudnienia
(Dz. U. Nr 38, poz. 188 oraz z 1998 r. Nr 166, poz. 1239)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
(Dz. U. poz. 865)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 249, poz. 2496)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 93, poz. 625)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 215, poz. 1669)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
(Dz. U. Nr 195, poz. 1409)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
(Dz. U. poz. 1644)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
(Dz. U. Nr 61, poz. 502 oraz z 2013 r. poz. 910)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
(Dz. U. poz. 497)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
(Dz. U. Nr 30, poz. 155 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1288)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 639)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
(Dz. U. poz. 1379)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 30, poz. 319)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 47, poz. 457)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 64, poz. 594)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 8, poz. 62)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 30, poz. 292)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 50, poz. 483)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 82, poz. 804)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 5, poz. 89)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 15, poz. 222)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 26, poz. 381)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 42, poz. 604)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 6, poz. 71)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 18, poz. 249)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 26, poz. 406)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 36, poz. 544)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 6, poz. 149)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 14, poz. 306)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 25, poz. 526)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 6, poz. 103)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 27, poz. 448)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 35, poz. 554)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 40, poz. 588)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 10, poz. 154)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz. U. Nr 219, poz. 2222 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1747)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz. U. Nr 136, poz. 1118, z 2010 r. Nr 173, poz. 1174 oraz z 2013 r. poz. 699)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 17, poz. 291)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 30, poz. 330)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 29, poz. 326)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 33, poz. 297)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 33, poz. 494)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 41, poz. 594)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 39, poz. 447)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski poz. 323)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski poz. 391)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski poz. 367)
USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym1)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 678 i 1475)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 41, poz. 595)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 1745)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 921)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(Monitor Polski Nr 42, poz. 465)
USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1514 oraz z 2013 r. poz. 1621)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z 2004 r. Nr 273, poz. 2714, z 2006 r. Nr 165, poz. 1178, z 2008 r. Nr 21, poz. 130, z 2009 r. Nr 52, poz. 431, z 2010 r. Nr 236, poz. 1564 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 396)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. Nr 60, poz. 618)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. poz. 518)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
(Dz. U. Nr 224, poz. 2281)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy
(Dz. U. poz. 630)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. poz. 660)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
(Monitor Polski poz. 381)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz. U. poz. 1025 oraz z 2016 r. poz. 411)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
(Dz. U. Nr 107, poz. 1141)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
(Dz. U. Nr 151, poz. 1468)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(Dz. U. poz. 639 oraz z 2016 r. poz. 2155)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
(Dz. U. poz. 861 oraz z 2016 r. poz. 390)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wzoru formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywanego między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 48, poz. 286)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
(Dz. U. poz. 841 oraz z 2016 r. poz. 1673)
USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658 i 962)
USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 962)
USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
(Dz. U. Nr 127, poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 125, poz. 1035 oraz z 2010 r. Nr 219, poz. 1445)
USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 842)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych
(Dz. U. Nr 135, poz. 1112)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
(Dz. U. poz. 1348)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
(Dz. U. poz. 168)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne
(Dz. U. Nr 136, poz. 1119)
USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. poz. 60)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
(Dz. U. poz. 1349)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
(Dz. U. poz. 167 oraz z 2016 r. poz. 1544)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych"
(Dz. U. poz. 39)
USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 17)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 18)
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2011 r. Nr 205, poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1567)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych
(Dz. U. Nr 40, poz. 236)
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 91, poz. 742)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej
(Dz. U. poz. 513)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego
(Dz. U. poz. 733)
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1)
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428)
USTAWA z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 202, poz. 1957 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422)
USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 115, poz. 791)
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 237, poz. 1652)
USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 226, poz. 1475, z 2012 r. poz. 986 oraz z 2013 r. poz. 791)
USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 986)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
(Dz. U. Nr 17, poz. 162 oraz z 2009 r. Nr 226, poz. 1829)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 96, poz. 1054)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 104, poz. 969)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 63, poz. 329)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 809)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 938)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady
(Dz. U. Nr 99, poz. 633)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 230, poz. 1695)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 1783)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 100, poz. 928)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 187, poz. 1940 oraz z 2007 r. Nr 230, poz. 1696)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
(Dz. U. Nr 124, poz. 820 i Nr 127, poz. 843 oraz z 2003 r. Nr 125, poz. 1162)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej
(Dz. U. Nr 118, poz. 764, z 1999 r. Nr 60, poz. 648 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 794)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej
(Dz. U. Nr 167, poz. 1736)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 587)
USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 564, Nr 110, poz. 926 i Nr 167, poz. 1399)
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy1)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 786 i 962)
ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
(Dz. U. Nr 35, poz. 566)
ZARZĄDZENIE Nr 18 MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
(Monitor Polski Nr 92, poz. 1007)
ZARZĄDZENIE Nr 18 MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne
(Monitor Polski poz. 1012 i 1137)
USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 567)
UCHWAŁA RADY PAŃSTWA z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy
(Monitor Polski Nr 23, poz. 128)
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60)
USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
(Dz. U. Nr 220, poz. 1416)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań
(Dz. U. Nr 120, poz. 767 oraz z 1998 r. Nr 58, poz. 374)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich
(Dz. U. Nr 155, poz. 1045)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnychponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
(Dz. U. poz. 1144 oraz z 2017 r. poz. 971)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek
(Dz. U. Nr 120, poz. 766)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek
(Dz. U. Nr 113, poz. 758)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
(Dz. U. Nr 131, poz. 888)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
(Dz. U. Nr 120, poz. 768 oraz z 2003 r. Nr 37, poz. 328)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
(Dz. U. Nr 149, poz. 1002)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności
(Dz. U. Nr 155, poz. 1297)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności
(Dz. U. Nr 168, poz. 1013)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie
(Dz. U. Nr 124, poz. 796)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
(Dz. U. Nr 206, poz. 1223)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1270)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy
(Dz. U. poz. 52)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
(Dz. U. Nr 3, poz. 42)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy
(Dz. U. poz. 53)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej
(Dz. U. Nr 56, poz. 289)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
(Dz. U. Nr 82, poz. 927)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 1792)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 20, poz. 193)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 36, poz. 203)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
(Dz. U. Nr 67, poz. 633)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
(Dz. U. Nr 133, poz. 939)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac
(Dz. U. Nr 61, poz. 551)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
(Dz. U. Nr 25, poz. 191)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
(Dz. U. Nr 132, poz. 928)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
(Dz. U. Nr 223, poz. 1791)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
(Dz. U. Nr 189, poz. 1590)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
(Dz. U. Nr 44, poz. 227)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
(Dz. U. Nr 282, poz. 2815)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu
(Dz. U. Nr 141, poz. 1379)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
(Dz. U. Nr 58, poz. 483)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
(Dz. U. Nr 139, poz. 1134)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
(Dz. U. Nr 88, poz. 500)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje
(Dz. U. Nr 163, poz. 1024)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary
(Dz. U. Nr 19, poz. 188)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
(Dz. U. Nr 264, poz. 2633)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 139, poz. 1132)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1758)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła
(Dz. U. Nr 62, poz. 566)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1462)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej
(Dz. U. Nr 257, poz. 1737)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI oraz MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 229, poz. 1537 oraz z 2011 r. Nr 299, poz. 1778)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
(Dz. U. Nr 138, poz. 1463 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 552)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej
(Dz. U. Nr 55, poz. 481)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych
(Dz. U. Nr 257, poz. 1738)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 60, poz. 408)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
(Dz. U. Nr 101, poz. 1038)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych
(Dz. U. Nr 61, poz. 310)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1616)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 77, poz. 420)
USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. Nr 20, poz. 85, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz. 563)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
(Dz. U. Nr 196, poz. 1421)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 97)
USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz. U. Nr 25, poz. 186, z 2007 r. Nr 56, poz. 367 i Nr 241, poz. 1761, z 2010 r. Nr 25, poz. 128 oraz z 2012 r. poz. 1402)
UCHWAŁA Nr 14 RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2006 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Monitor Polski Nr 12, poz. 154)
UCHWAŁA NR 95 RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata
(Monitor Polski Nr 42, poz. 452)
UCHWAŁA Nr 126/2007 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata
(Monitor Polski Nr 45, poz. 533)
UCHWAŁA Nr 125 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na ten rok
(Monitor Polski Nr 48, poz. 430)
UCHWAŁA Nr 123 RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2011
(Monitor Polski Nr 57, poz. 772)
UCHWAŁA Nr 116 RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013
(Monitor Polski poz. 496)
UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
(Monitor Polski z 2015 r. poz. 821)
UCHWAŁA NR 34 RADY MINISTRÓW z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020
(Monitor Polski poz. 341 oraz z 2016 r. poz. 1254)
UCHWAŁA Nr 117 RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011
(Monitor Polski poz. 504)
UCHWAŁA Nr 124 RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012
(Monitor Polski poz. 693)
UCHWAŁA NR 141 RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2013
(Monitor Polski poz. 670)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół
(Dz. U. Nr 135, poz. 1441)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół
(Dz. U. Nr 105, poz. 880)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół
(Dz. U. Nr 112, poz. 1186)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2006/2007
(Dz. U. Nr 107, poz. 725)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008
(Dz. U. Nr 102, poz. 692 i Nr 201, poz. 1449)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009
(Dz. U. Nr 102, poz. 653)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010
(Dz. U. Nr 99, poz. 827)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/2011
(Dz. U. Nr 105, poz. 659)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2011/2012
(Dz. U. Nr 114, poz. 662)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013
(Dz. U. poz. 656)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014
(Dz. U. poz. 623 i 1494)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015
(Dz. U. poz. 721)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016
(Dz. U. poz. 753)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
(Dz. U. poz. 742)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011
(Dz. U. Nr 158, poz. 1061)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012
(Dz. U. Nr 124, poz. 700)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013
(Dz. U. poz. 716)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014
(Dz. U. poz. 705)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015
(Dz. U. poz. 815)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016
(Dz. U. poz. 837)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017
(Dz. U. poz. 856)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010
(Dz. U. Nr 129, poz. 1059 oraz z 2010 r. Nr 25, poz. 127)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011
(Dz. U. Nr 136, poz. 913 oraz z 2011 r. Nr 57, poz. 291)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"
(Dz. U. Nr 168, poz. 1012 oraz z 2012 r. poz. 85 i 961)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole"
(Dz. U. poz. 1065)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"
(Dz. U. poz. 1158)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"
(Dz. U. poz. 886)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole"
(Dz. U. poz. 1457)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018
(Dz. U. poz. 1598)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
(Dz. U. poz. 1713)
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)
USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej1)
(Dz. U. Nr 48, poz. 320)
USTAWA z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 202, poz. 1551)
USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 40, poz. 229)
USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 81, poz. 440)
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 1310 oraz z 2016 r. poz. 1984)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(Dz. U. Nr 14, poz. 132)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(Dz. U. Nr 205, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1457)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(Dz. U. Nr 74, poz. 862)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(Dz. U. Nr 214, poz. 1812 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1459)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 72, poz. 754)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 61, poz. 543 i Nr 210, poz. 1750)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(Dz. U. Nr 80, poz. 900)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(Dz. U. Nr 37, poz. 331)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1455)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
(Dz. U. Nr 120, poz. 1293)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 oraz z 2007 r. Nr 208, poz. 1507)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz. U. poz. 954)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 września 2001 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki
(Dz. U. Nr 118, poz. 1266)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki
(Dz. U. Nr 226, poz. 2293)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych
(Dz. U. Nr 120, poz. 1284)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych
(Dz. U. Nr 233, poz. 2344 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1456)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych
(Dz. U. Nr 110, poz. 733)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 82, poz. 929)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 217, poz. 1837)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 964 oraz z 2017 r. poz. 224)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej
(Dz. U. Nr 114, poz. 1220)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. Nr 77, poz. 672 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1311)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. Nr 27, poz. 138)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. poz. 712)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. poz. 1406 i 1505)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
(Dz. U. Nr 127, poz. 1399)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
(Dz. U. Nr 153, poz. 1276)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy
(Dz. U. poz. 719)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej
(Dz. U. Nr 211, poz. 1762)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 września 2001 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego prowadzącego centralny bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz wyznaczenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
(Dz. U. Nr 106, poz. 1156)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
(Dz. U. Nr 223, poz. 2266)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
(Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz z 2006 r. Nr 134, poz. 943)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 135, poz. 950)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 127, poz. 1055)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 823)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 1058)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r.
(Dz. U. Nr 6, poz. 56)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r.
(Dz. U. Nr 13, poz. 133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 55, poz. 662)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
(Dz. U. Nr 44, poz. 427)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 44, poz. 428)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 61, poz. 545)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
(Dz. U. Nr 61, poz. 544)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 21, poz. 187 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 548)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 219, poz. 2224)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
(Dz. U. poz. 1081)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
(Dz. U. poz. 1543)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych
(Dz. U. Nr 62, poz. 555)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. Nr 120, poz. 1292)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. Nr 154, poz. 1289)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. poz. 486)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Rady Pomocy Społecznej
(Dz. U. Nr 33, poz. 144)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej
(Dz. U. Nr 285, poz. 2859)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 125, poz. 1055)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej1)
(Dz. U. Nr 216, poz. 1609)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 9)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 74, poz. 658)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"
(Dz. U. Nr 236, poz. 2363)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.
(Dz. U. Nr 167, poz. 1319)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.
(Dz. U. Nr 132, poz. 889)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych
(Dz. U. Nr 167, poz. 996)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(Dz. U. Nr 212, poz. 1262)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(Dz. U. Nr 295, poz. 1746)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(Dz. U. z 2013 r. poz. 871)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(Dz. U. poz. 732)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
(Dz. U. poz. 413)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
(Dz. U. poz. 1741 oraz z 2014 r. poz. 320)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
(Dz. U. poz. 755 i 836)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz. U. Nr 131, poz. 1465 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 21)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz. U. Nr 245, poz. 2461, z 2007 r. Nr 201, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 554)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz. U. Nr 42, poz. 409)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz. U. Nr 218, poz. 1439)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
(Dz. U. Nr 43, poz. 418)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
(Dz. U. Nr 86, poz. 739)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
(Dz. U. Nr 86, poz. 740)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców
(Dz. U. Nr 35, poz. 221)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców
(Dz. U. Nr 61, poz. 306)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych
(Dz. U. Nr 27, poz. 158)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy
(Dz. U. Nr 109, poz. 1160)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom
(Dz. U. Nr 201, poz. 1669)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
(Dz. U. Nr 45, poz. 366 oraz z 2013 r. poz. 1056)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1837)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz. U. Nr 238, poz. 1586 oraz z 2014 r. poz. 1752)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych
(Dz. U. poz. 305)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej
(Dz. U. poz. 2087)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
(Dz. U. poz. 953)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.
(Monitor Polski Nr 19, poz. 338)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r
(Monitor Polski Nr 31, poz. 326 i Nr 34, poz. 456)
UCHWAŁA Nr 75/2012 RADY MINISTRÓW z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(Monitor Polski poz. 318)
UCHWAŁA Nr 104/2012 RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
(Monitor Polski poz. 455)
UCHWAŁA Nr 230 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
(Monitor Polski poz. 1040 oraz z 2014 r. poz. 206)
UCHWAŁA NR 85 RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
(Monitor Polski poz. 430)
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1401, 1830 i 1893)
USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
(Dz. U. poz. 1013)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy
(Dz. U. Nr 247, poz. 1477)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi
(Dz. U. Nr 256, poz. 1536)
USTAWA z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 519)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie
(Dz. U. Nr 262, poz. 1566)
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 777, 1321, 1428 i 1543)
USTAWA z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 50, poz. 301)
USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557)
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. poz. 559)
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1217 i 1735)
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1359 i 2183)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 45, poz. 433)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 213, poz. 2162)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 105, poz. 881 i Nr 116, poz. 976, z 2006 r. Nr 58, poz. 401, z 2007 r. Nr 114, poz. 783 oraz z 2009 r. Nr 108, poz. 910 i Nr 114, poz. 950)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 298, poz. 1769)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. poz. 3)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. poz. 2284)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
(Dz. U. poz. 1466)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin
(Dz. U. Nr 80, poz. 700)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. Nr 130, poz. 903)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. Nr 129, poz. 1058)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. poz. 959)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz. U. poz. 1238)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych
(Dz. U. Nr 80, poz. 739 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 968)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych
(Dz. U. Nr 95, poz. 661 oraz z 2007 r. Nr 250, poz. 1869)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
(Dz. U. poz. 441)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
(Dz. U. poz. 2335)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych
(Dz. U. Nr 89, poz. 854)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
(Dz. U. Nr 127, poz. 1323)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej1)
(Dz. U. Nr 216, poz. 1610)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
(Dz. U. Nr 163, poz. 1305)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
(Dz. U. Nr 183, poz. 1234)
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017
(Monitor Polski poz. 1103)
USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624, 777, 1428 i 1543)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
(Dz. U. poz. 212)
USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
(Dz. U. poz. 1428)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
(Dz. U. poz. 214)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
(Dz. U. poz. 1465)
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 842)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
(Dz. U. Nr 127, poz. 890)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
(Dz. U. Nr 50, poz. 259)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 201, poz. 1334)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(Dz. U. Nr 28, poz. 146)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
(Dz. U. Nr 81, poz. 448)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 126, poz. 718)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
(Dz. U. Nr 209, poz. 1245)
UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
(Monitor Polski poz. 445)
USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
(Dz. U. poz. 1860)
USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"
(Dz. U. poz. 1292)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(Dz. U. poz. 2234)
UCHWAŁA NR 160 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
(Monitor Polski poz. 1250)
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292)
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 579)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
(Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1188)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego
(Dz. U. Nr 272, poz. 1609)
USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 777 i 1428)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka
(Dz. U. Nr 272, poz. 1610)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1954)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1454)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 274, poz. 1620)
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
(Monitor Polski poz. 196)
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu
(Monitor Polski poz. 212)
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428)
USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 747)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka
(Dz. U. Nr 292, poz. 1721)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy
(Dz. U. poz. 1303)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych
(Dz. U. Nr 69, poz. 367)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(Dz. U. poz. 240)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(Dz. U. poz. 1371)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz. U. poz. 925)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(Dz. U. poz. 213)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. poz. 2315)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
(Dz. U. Nr 69, poz. 368)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli
(Dz. U. poz. 1477)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 173, poz. 1035)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
(Monitor Polski poz. 44)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
(Monitor Polski poz. 850)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
(Dz. U. poz. 1630)
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
(Monitor Polski poz. 35)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
(Monitor Polski poz. 46)
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
(Monitor Polski poz. 851)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
(Dz. U. poz. 193)
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598 i 1682, z 2016 r. poz. 1940 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.
(Monitor Polski Nr 28, poz. 483)
KOMUNIKAT PREZESA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2005 r., stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski Nr 11, poz. 234)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski Nr 13, poz. 185)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski Nr 18, poz. 196)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski Nr 12, poz. 158)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski Nr 10, poz. 113)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski Nr 15, poz. 165)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski poz. 101)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski poz. 101)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski poz. 159)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski poz. 212)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski poz. 160)
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(Monitor Polski poz. 220)
USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 737)
USTAWA z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892, Nr 93, poz. 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925)
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428)
USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1)
(Dz. U. Nr 166, poz. 1172)
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 225, poz. 1486)
USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
(Dz. U. Nr 118, poz. 989)
USTAWA z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 178, poz. 1374)
USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. poz. 1016)
USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 619)
USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1138 i 1491, z 2015 r. poz. 2198, z 2016 r. poz. 1355 oraz z 2017 r. poz. 1200)
USTAWA z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1)
(Dz. U. poz. 1491)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.
(M.P. Nr 20, poz. 310)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r.
(M.P. Nr 37, poz. 544)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2003 r.
(M.P. Nr 49, poz. 764)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.
(M.P. Nr 4, poz. 71)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.
(M.P. Nr 18, poz. 325)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2004 r.
(M.P. Nr 32, poz. 572)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2004 r.
(M.P. Nr 43, poz. 755)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.
(M.P. Nr 5, poz. 56)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2005 r.
(M.P. Nr 25, poz. 359)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2005 r.
(M.P. Nr 42, poz. 563)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r.
(M.P. Nr 62, poz. 862)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2005 r.
(M.P. Nr 6, poz. 103)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2006 r.
(M.P. Nr 29, poz. 317)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2006 r.
(M.P. Nr 50, poz. 544)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2006 r.
(M.P. Nr 74, poz. 744)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2006 r.
(M.P. Nr 4, poz. 36)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2007 r.
(M.P. Nr 27, poz. 302)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r.
(M.P. Nr 44, poz. 519)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2007 r.
(M.P. Nr 76, poz. 814)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2007 r.
(M.P. Nr 7, poz. 84)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2008 r.
(M.P. Nr 34, poz. 304)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2008 r.
(M.P. Nr 54, poz. 481)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r.
(M.P. Nr 81, poz. 712)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r.
(M.P. Nr 5, poz. 55)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2009 r.
(M.P. Nr 25, poz. 351)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r.
(M.P. Nr 47, poz. 693)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.
(M.P. Nr 68, poz. 881)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.
(M.P. Nr 4, poz. 39)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2010 r.
(M.P. Nr 25, poz. 239)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2010 r.
(M.P. Nr 51, poz. 684)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2010 r.
(M.P. Nr 78, poz. 967)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r.
(M.P. Nr 8, poz. 80)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2011 r.
(M.P. Nr 31, poz. 364)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.
(M.P. Nr 68, poz. 676)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r.
(M.P. Nr 95, poz. 964)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.
(M.P. poz. 43)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r.
(M.P. poz. 248)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.
(M.P. poz. 536)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.
(M.P. poz. 786)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.
(M.P. poz. 37)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.
(M.P. poz. 326)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNE GO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.
(M.P. poz. 604)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.
(M.P. poz. 827)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.
(M.P. poz. 95)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r.
(M.P. poz. 288)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.
(M.P. poz. 579)
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.
(